สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 92
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนศาลาด่าน-สังกะอู้  ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 075684415
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 722 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  กวีวัธน์  xxxxxxxxxx ชาย
2  กาญจนา  xxxxxxxxxx หญิง
3  กีรติ  xxxxxxxxxx ชาย
4  จรูญ  xxxxxxxxxx ชาย
5  จิตลดา  xxxxxxxxxx หญิง
6  ซารีฟะห์  xxxxxxxxxx หญิง
7  ฐิติวัลค์  xxxxxxxxxx หญิง
8  ณัฐภัทร  xxxxxxxxxx ชาย
9  ตะลาน  xxxxxxxxxx ชาย
10  ทศพล  xxxxxxxxxx ชาย
11  ทองใบ  xxxxxxxxxx หญิง
12  ธนกฤต  xxxxxxxxxx ชาย
13  ธนวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
14  ธีรวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
15  นราวดี  xxxxxxxxxx หญิง
16  นัสรีน  xxxxxxxxxx หญิง
17  นางกนกวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
18  นางกรุณา  xxxxxxxxxx หญิง
19  นางกฤตยา  xxxxxxxxxx หญิง
20  นางก้อส้า  xxxxxxxxxx หญิง
21  นางก่อส้า  xxxxxxxxxx หญิง
22  นางก่อเสี้ยะ  xxxxxxxxxx หญิง
23  นางกัญญา  xxxxxxxxxx หญิง
24  นางกัลยา  xxxxxxxxxx หญิง
25  นางกานดา  xxxxxxxxxx หญิง
26  นางกีต้า  xxxxxxxxxx หญิง
27  นางข้อตี้หย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
28  นางขอตีเยาะ  xxxxxxxxxx หญิง
29  นางคณัสนันท์  xxxxxxxxxx หญิง
30  นางจริยา  xxxxxxxxxx หญิง
31  นางจันทนา  xxxxxxxxxx หญิง
32  นางจารุวรรณ์  xxxxxxxxxx หญิง
33  นางจิตรา  xxxxxxxxxx หญิง
34  นางจิตรา  xxxxxxxxxx หญิง
35  นางฉารีน๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
36  นางฉาวแดง  xxxxxxxxxx หญิง
37  นางชิดชนก  xxxxxxxxxx หญิง
38  นางณพิขญา  xxxxxxxxxx หญิง
39  นางณัฐนันท์  xxxxxxxxxx หญิง
40  นางณัฐนันท์  xxxxxxxxxx หญิง
41  นางดวงใจ  xxxxxxxxxx หญิง
42  นางดารี่น่า  xxxxxxxxxx หญิง
43  นางตา  xxxxxxxxxx หญิง
44  นางติง  xxxxxxxxxx หญิง
45  นางตี้สะ  xxxxxxxxxx หญิง
46  นางตี้ห๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
47  นางทรรศนีย์  xxxxxxxxxx หญิง
48  นางธิดารัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
49  นางนภาภัทร  xxxxxxxxxx หญิง
50  นางนันธิดา  xxxxxxxxxx หญิง
ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th