สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 92
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนศาลาด่าน-สังกะอู้  ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 075684415
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 722 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
701  เด็กหญิงอติกานต์  xxxxxxxxxx หญิง
702  เด็กหญิงอธิชา  xxxxxxxxxx หญิง
703  เด็กหญิงอนุธิดา  xxxxxxxxxx หญิง
704  เด็กหญิงอภิญญา  xxxxxxxxxx หญิง
705  เด็กหญิงอรยา  xxxxxxxxxx หญิง
706  เด็กหญิงอรสา  xxxxxxxxxx หญิง
707  เด็กหญิงอริสรา  xxxxxxxxxx หญิง
708  เด็กหญิงอริสา  xxxxxxxxxx หญิง
709  เด็กหญิงอลิดา  xxxxxxxxxx หญิง
710  เด็กหญิงอัสมา  xxxxxxxxxx หญิง
711  เด็กหญิงอาทิมา  xxxxxxxxxx หญิง
712  เด็กหญิงอาราณี  xxxxxxxxxx หญิง
713  เด็กหญิงอารีญา  xxxxxxxxxx หญิง
714  เด็กหญิงอารีญา  xxxxxxxxxx หญิง
715  เด็กหญิงเจริญศรี  xxxxxxxxxx หญิง
716  เด็กหญิงเพชรลดา  xxxxxxxxxx หญิง
717  เด็กหญิงเมธาวี  xxxxxxxxxx หญิง
718  เด้กหญิงไอริณ  xxxxxxxxxx หญิง
719  เนสซิมา  xxxxxxxxxx หญิง
720  แพทธีเซีย  xxxxxxxxxx หญิง
721  แหม๊ะส๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
722  โรสนานี  xxxxxxxxxx หญิง
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th