สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 92
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนศาลาด่าน-สังกะอู้  ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 075684415
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 722 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
51  นางนิตย์  xxxxxxxxxx หญิง
52  นางนุชนาถ  xxxxxxxxxx หญิง
53  นางนุชรี  xxxxxxxxxx หญิง
54  นางบ้าโหรม  xxxxxxxxxx หญิง
55  นางบุปผา  xxxxxxxxxx หญิง
56  นางปฎิภัทราภรณ์  xxxxxxxxxx หญิง
57  นางปนัดดา  xxxxxxxxxx หญิง
58  นางปราณี  xxxxxxxxxx หญิง
59  นางปราณี  xxxxxxxxxx หญิง
60  นางปรีดา  xxxxxxxxxx หญิง
61  นางปรียา  xxxxxxxxxx หญิง
62  นางป้อหรา  xxxxxxxxxx หญิง
63  นางปี้เหนี้ยะ  xxxxxxxxxx หญิง
64  นางฝาติหะ  xxxxxxxxxx หญิง
65  นางฝ้าตีม๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
66  นางฝ่าตี่ม๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
67  นางฝาตี้ห๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
68  นางฝาม๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
69  นางพวงแก้ว  xxxxxxxxxx หญิง
70  นางพหล  xxxxxxxxxx หญิง
71  นางพัชรินทร์  xxxxxxxxxx หญิง
72  นางพันธ์ทิพย์  xxxxxxxxxx ชาย
73  นางพิชชาพร  xxxxxxxxxx หญิง
74  นางพิมพ์ชนก  xxxxxxxxxx หญิง
75  นางฟารีด้า  xxxxxxxxxx หญิง
76  นางมาน๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
77  นางมารีเยาะ  xxxxxxxxxx หญิง
78  นางมาลี  xxxxxxxxxx หญิง
79  นางมูหน๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
80  นางยันนา  xxxxxxxxxx หญิง
81  นางย่ามินล๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
82  นางย่าเหวี้ยะ  xxxxxxxxxx หญิง
83  นางยำย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
84  นางยิ้มเหลี้ยะ  xxxxxxxxxx หญิง
85  นางร่อกี่ย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
86  นางร่อหมะ  xxxxxxxxxx หญิง
87  นางร้อหย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
88  นางรอหย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
89  นางร้ออะ  xxxxxxxxxx หญิง
90  นางรักษา  xxxxxxxxxx หญิง
91  นางรัตนา  xxxxxxxxxx หญิง
92  นางรัตนาวลี  xxxxxxxxxx หญิง
93  นางรัยโสม  xxxxxxxxxx หญิง
94  นางวนิดา  xxxxxxxxxx หญิง
95  นางวันทนา  xxxxxxxxxx หญิง
96  นางวันทนา  xxxxxxxxxx หญิง
97  นางวิภา  xxxxxxxxxx หญิง
98  นางวิมล  xxxxxxxxxx หญิง
99  นางวีรานุช  xxxxxxxxxx หญิง
100  นางศรีภา  xxxxxxxxxx ชาย
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th