สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 96
มัสยิดอัลมูวาฮีดีน
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: อ่าวนาง  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81180  เบอร์โทรฯ: 
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 221 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  ด.ช.กฤทธิ์  xxxxxxxxxx ชาย
2  ด.ช.กฤษฎา  xxxxxxxxxx ชาย
3  ด.ช.กฤษฎา  xxxxxxxxxx ชาย
4  ด.ช.ทัณฑวัต  xxxxxxxxxx ชาย
5  ด.ช.ธนพัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
6  ด.ช.ธวัชชัย  xxxxxxxxxx ชาย
7  ด.ช.ธานุวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
8  ด.ช.นนทวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
9  ด.ช.นาวี  xxxxxxxxxx ชาย
10  ด.ช.นาอีม  xxxxxxxxxx ชาย
11  ด.ช.ปวริศ  xxxxxxxxxx ชาย
12  ด.ช.พีภัสร์  xxxxxxxxxx ชาย
13  ด.ช.ฟาร์นซิส  xxxxxxxxxx ชาย
14  ด.ช.ฟาลัก  xxxxxxxxxx ชาย
15  ด.ช.มุคตาร์  xxxxxxxxxx ชาย
16  ด.ช.รัชชานนท์  xxxxxxxxxx ชาย
17  ด.ช.รุสลัน  xxxxxxxxxx ชาย
18  ด.ช.วรวิทย์  xxxxxxxxxx ชาย
19  ด.ช.สมเกียรติ  xxxxxxxxxx ชาย
20  ด.ช.สุวิทย์  xxxxxxxxxx ชาย
21  ด.ช.อชิตพล  xxxxxxxxxx ชาย
22  ด.ช.อดิศร  xxxxxxxxxx ชาย
23  ด.ช.อานัส  xxxxxxxxxx ชาย
24  ด.ช.ฮาดิฟ  xxxxxxxxxx ชาย
25  ด.ช.ฮานีฟ  xxxxxxxxxx ชาย
26  ด.ช.เจษฎา  xxxxxxxxxx ชาย
27  ด.ช.เนรมิตร  xxxxxxxxxx ชาย
28  ด.ช.เอกราช  xxxxxxxxxx ชาย
29  ด.ญ.ขนบพร  xxxxxxxxxx หญิง
30  ด.ญ.จัสมิน  xxxxxxxxxx หญิง
31  ด.ญ.ญานิศา  xxxxxxxxxx หญิง
32  ด.ญ.ณิชากร  xxxxxxxxxx หญิง
33  ด.ญ.ธัญพิชชา  xxxxxxxxxx หญิง
34  ด.ญ.นิชานันท์  xxxxxxxxxx หญิง
35  ด.ญ.นุชเราะห์  xxxxxxxxxx หญิง
36  ด.ญ.นูรอัยนี  xxxxxxxxxx หญิง
37  ด.ญ.ปวันรัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
38  ด.ญ.พิชญา  xxxxxxxxxx หญิง
39  ด.ญ.มนทิรา  xxxxxxxxxx หญิง
40  ด.ญ.ลีนา  xxxxxxxxxx หญิง
41  ด.ญ.ศิรินรัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
42  ด.ญ.อภิญญา  xxxxxxxxxx หญิง
43  ด.ญ.อมานี  xxxxxxxxxx หญิง
44  ด.ญ.อรพรรณ  xxxxxxxxxx ชาย
45  ด.ญ.อิศลาห์  xxxxxxxxxx หญิง
46  น.ส. กิติยา  xxxxxxxxxx หญิง
47  น.ส.กรรณิการ์  xxxxxxxxxx หญิง
48  น.ส.คนึงนิจ  xxxxxxxxxx หญิง
49  น.ส.จรรจิรา  xxxxxxxxxx หญิง
50  น.ส.จาริยาพร  xxxxxxxxxx หญิง
ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th