สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 192
มัสยิดมาดินะฮ์ กระบี่ เขตเทศบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่:   ถนน/ตรอก/ซอย: สุขสำราญ  ตำบล: ปากน้ำ  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 0819588405
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 93 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  ด.ช.ซุกรี  xxxxxxxxxx ชาย
2  ด.ช.นาดิล  xxxxxxxxxx ชาย
3  ด.ช.ฟัฎลี  xxxxxxxxxx ชาย
4  ด.ช.ฟาเดล  xxxxxxxxxx ชาย
5  ด.ช.ริสกี  xxxxxxxxxx ชาย
6  ด.ช.อาซิซ  xxxxxxxxxx ชาย
7  ด.ช.ไกรสร  xxxxxxxxxx ชาย
8  ด.ญ.กุลธิดา  xxxxxxxxxx ชาย
9  ด.ญ.ชนิกานต์  xxxxxxxxxx ชาย
10  ด.ญ.นะห์ดีนา  xxxxxxxxxx หญิง
11  ด.ญ.ยัสมิน  xxxxxxxxxx หญิง
12  ด.ญ.ลัยลา  xxxxxxxxxx หญิง
13  ด.ญ.สาวินี  xxxxxxxxxx หญิง
14  ด.ญ.หทัยชนก  xxxxxxxxxx หญิง
15  น.ส.พนิดา  xxxxxxxxxx หญิง
16  น.ส.มูรีนา  xxxxxxxxxx หญิง
17  น.ส.สาวิตรี  xxxxxxxxxx หญิง
18  น.ส.สุพัฒน์  xxxxxxxxxx หญิง
19  น.ส.เครือวัลย์  xxxxxxxxxx หญิง
20  น.ส.เอมิกา  xxxxxxxxxx หญิง
21  นางจันทญา  xxxxxxxxxx หญิง
22  นางจันทนา  xxxxxxxxxx หญิง
23  นางปวีณา  xxxxxxxxxx หญิง
24  นางร่อห้า  xxxxxxxxxx หญิง
25  นางระเบียบ  xxxxxxxxxx หญิง
26  นางรัตติยา  xxxxxxxxxx หญิง
27  นางรัตนา  xxxxxxxxxx หญิง
28  นางศรีสุรัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
29  นางสายสมร  xxxxxxxxxx หญิง
30  นางสาวกชมน  xxxxxxxxxx หญิง
31  นางสาวกมนียา  xxxxxxxxxx หญิง
32  นางสาวกีรติยา  xxxxxxxxxx หญิง
33  นางสาวนัฐติยา  xxxxxxxxxx หญิง
34  นางสาวมลิวัลย์  xxxxxxxxxx หญิง
35  นางสาวยานี  xxxxxxxxxx หญิง
36  นางสาวรัตนา  xxxxxxxxxx หญิง
37  นางสาววาสนา  xxxxxxxxxx หญิง
38  นางสาวสมจิตร  xxxxxxxxxx หญิง
39  นางสาวสรีญา  xxxxxxxxxx หญิง
40  นางสาวอัสลีนา  xxxxxxxxxx หญิง
41  นางสาวเเนืองนิตย์  xxxxxxxxxx ชาย
42  นางสุวนิดา  xxxxxxxxxx หญิง
43  นางอทิตยา  xxxxxxxxxx หญิง
44  นางเกศแก้ว  xxxxxxxxxx หญิง
45  นางเกศแก้ว  xxxxxxxxxx หญิง
46  นางโชติมา  xxxxxxxxxx ชาย
47  นายกศิวัตร  xxxxxxxxxx ชาย
48  นายกษิดิศ  xxxxxxxxxx ชาย
49  นายกาวันธ์  xxxxxxxxxx ชาย
50  นายกิตตน์  xxxxxxxxxx ชาย
ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th