สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 39
มัสยิดบ้านคลองไคร
ที่ตั้ง หมู่ที่: 10  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81170  เบอร์โทรฯ: 0872648884
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 2,095 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  ]ละเอียด  xxxxxxxxxx หญิง
2  lสุกัลยา  xxxxxxxxxx หญิง
3  lสุธีรโยธิน  xxxxxxxxxx ชาย
4  กงจัย  xxxxxxxxxx หญิง
5  กชกร  xxxxxxxxxx หญิง
6  กนกพร  xxxxxxxxxx หญิง
7  กนกพร  xxxxxxxxxx หญิง
8  กนกวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
9  กนกวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
10  กนกวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
11  กนกวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
12  กนกอร  xxxxxxxxxx หญิง
13  กนิษฐา  xxxxxxxxxx หญิง
14  กมล  xxxxxxxxxx ชาย
15  กมล  xxxxxxxxxx ชาย
16  กมล  xxxxxxxxxx ชาย
17  กมลกร  xxxxxxxxxx หญิง
18  กมลชนก  xxxxxxxxxx หญิง
19  กมลภัทร  xxxxxxxxxx หญิง
20  กมลรัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
21  กมลวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
22  กรกฎ  xxxxxxxxxx ชาย
23  กรติกา  xxxxxxxxxx หญิง
24  กรรณิกา  xxxxxxxxxx หญิง
25  กรรณิการ์  xxxxxxxxxx หญิง
26  กรรณิชา  xxxxxxxxxx หญิง
27  กรรติชา  xxxxxxxxxx หญิง
28  กรรภิรมย์  xxxxxxxxxx ชาย
29  กรวิการ์  xxxxxxxxxx หญิง
30  กรวิชญ์  xxxxxxxxxx ชาย
31  กรวิทย์  xxxxxxxxxx ชาย
32  กรวินท์  xxxxxxxxxx ชาย
33  กรแก้ว  xxxxxxxxxx ชาย
34  กฤกติมุข  xxxxxxxxxx ชาย
35  กฤณา  xxxxxxxxxx หญิง
36  กฤติพงศ์  xxxxxxxxxx ชาย
37  กฤษกร  xxxxxxxxxx ชาย
38  กฤษกรณ์  xxxxxxxxxx ชาย
39  กฤษฎา  xxxxxxxxxx ชาย
40  กฤษฎา  xxxxxxxxxx ชาย
41  กฤษณะ  xxxxxxxxxx ชาย
42  กฤษณะกันต์  xxxxxxxxxx ชาย
43  กฤษณา  xxxxxxxxxx หญิง
44  กวีศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
45  กษิดิษ  xxxxxxxxxx ชาย
46  กษิด์เดช  xxxxxxxxxx ชาย
47  กสิณ  xxxxxxxxxx ชาย
48  ก็อดรี  xxxxxxxxxx ชาย
49  กอตติธัช  xxxxxxxxxx ชาย
50  ก้อนัน  xxxxxxxxxx ชาย
ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th