สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 58
มัสยิดบ้านติ่งไหร
ที่ตั้ง หมู่ที่: 5  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: เกาะศรีบอยา  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 351 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  ด.ช.ตะวัน  xxxxxxxxxx ชาย
2  ด.ช.ธีระศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
3  ด.ช.นนทวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
4  ด.ช.นันทวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
5  ด.ช.นันทวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
6  ด.ช.ยศพร  xxxxxxxxxx ชาย
7  ด.ช.วีระพงษ์  xxxxxxxxxx ชาย
8  ด.ญ.กษมา  xxxxxxxxxx หญิง
9  ด.ญ.ฐานิดา  xxxxxxxxxx หญิง
10  ด.ญ.พัชรีพร  xxxxxxxxxx หญิง
11  ด.ญ.มนฑิรา  xxxxxxxxxx หญิง
12  ด.ญ.สุชาดา  xxxxxxxxxx หญิง
13  ด.ญ.อารีน่า  xxxxxxxxxx หญิง
14  น.ส.จงจิตต์  xxxxxxxxxx หญิง
15  น.ส.นันทสิน  xxxxxxxxxx หญิง
16  น.ส.ละออง  xxxxxxxxxx หญิง
17  น.ส.ลัดดา  xxxxxxxxxx หญิง
18  น.ส.วรรณวิภา  xxxxxxxxxx หญิง
19  น.ส.สมจิตร  xxxxxxxxxx ชาย
20  น.ส.สีนวน  xxxxxxxxxx หญิง
21  น.ส.โศภา  xxxxxxxxxx หญิง
22  นาง กัลญา  xxxxxxxxxx หญิง
23  นาง จริน  xxxxxxxxxx หญิง
24  นาง จันทร์ติมา  xxxxxxxxxx หญิง
25  นาง จินตนา  xxxxxxxxxx หญิง
26  นาง ตี้หย้า  xxxxxxxxxx หญิง
27  นาง ทิม  xxxxxxxxxx หญิง
28  นาง ธิดา  xxxxxxxxxx หญิง
29  นาง บ้อย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
30  นาง บีดะ  xxxxxxxxxx หญิง
31  นาง บุญรัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
32  นาง บุญเรือน  xxxxxxxxxx หญิง
33  นาง บุษรา  xxxxxxxxxx หญิง
34  นาง บูตุย  xxxxxxxxxx หญิง
35  นาง ปราณี  xxxxxxxxxx หญิง
36  นาง ปิยะมาศ  xxxxxxxxxx หญิง
37  นาง ฝาตีมะ  xxxxxxxxxx หญิง
38  นาง ฝาตีม๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
39  นาง ฟาตีเมาะห์  xxxxxxxxxx หญิง
40  นาง มยุรี  xxxxxxxxxx หญิง
41  นาง มิอะ  xxxxxxxxxx หญิง
42  นาง ยีซะห์  xxxxxxxxxx ชาย
43  นาง ร่อฝีย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
44  นาง ร่อเกี้ยะ  xxxxxxxxxx หญิง
45  นาง ร่อเมี้ย  xxxxxxxxxx หญิง
46  นาง ลำดวน  xxxxxxxxxx หญิง
47  นาง ลีป๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
48  นาง วรรณา  xxxxxxxxxx หญิง
49  นาง วรรณา  xxxxxxxxxx หญิง
50  นาง วรัญญา  xxxxxxxxxx หญิง
ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th