สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 58
มัสยิดบ้านติ่งไหร
ที่ตั้ง หมู่ที่: 5  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: เกาะศรีบอยา  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 351 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
51  นาง วิภาวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
52  นาง สมปอง  xxxxxxxxxx หญิง
53  นาง สยามล  xxxxxxxxxx หญิง
54  นาง สุนิษา  xxxxxxxxxx หญิง
55  นาง สุพรรณี  xxxxxxxxxx หญิง
56  นาง สุรีพร  xxxxxxxxxx หญิง
57  นาง สุโรบาล  xxxxxxxxxx หญิง
58  นาง หลงหม้า  xxxxxxxxxx หญิง
59  นาง หวาย๊า  xxxxxxxxxx หญิง
60  นาง หา  xxxxxxxxxx หญิง
61  นาง หามีเนาะ  xxxxxxxxxx หญิง
62  นาง ห้าริย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
63  นาง ห้ารี้ย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
64  นาง ห้าส้า  xxxxxxxxxx หญิง
65  นาง หำเซาะ  xxxxxxxxxx หญิง
66  นาง อมกันโสม  xxxxxxxxxx หญิง
67  นาง อมรศรี  xxxxxxxxxx หญิง
68  นาง อยู่เวี้ย  xxxxxxxxxx หญิง
69  นาง อรุโณทัย  xxxxxxxxxx หญิง
70  นาง อะย้า  xxxxxxxxxx หญิง
71  นาง อัจจิมา  xxxxxxxxxx หญิง
72  นาง อาเลี้ย  xxxxxxxxxx หญิง
73  นาง อุมาพร  xxxxxxxxxx หญิง
74  นาง อุไร  xxxxxxxxxx หญิง
75  นาง อุไร  xxxxxxxxxx หญิง
76  นาง แมะนุ่ย  xxxxxxxxxx หญิง
77  นาง และหนา  xxxxxxxxxx หญิง
78  นาง แส้อ๊า  xxxxxxxxxx หญิง
79  นาง โสภา  xxxxxxxxxx หญิง
80  นางนิภา  xxxxxxxxxx หญิง
81  นางม้าย้า  xxxxxxxxxx หญิง
82  นางสาว กนกวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
83  นางสาว กรรณิกา  xxxxxxxxxx หญิง
84  นางสาว กาญจนา  xxxxxxxxxx หญิง
85  นางสาว ขวัญฤดี  xxxxxxxxxx หญิง
86  นางสาว จีนดาว  xxxxxxxxxx หญิง
87  นางสาว จุรีพร  xxxxxxxxxx หญิง
88  นางสาว จุรีรัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
89  นางสาว ชมพู  xxxxxxxxxx หญิง
90  นางสาว ชาลิณี  xxxxxxxxxx หญิง
91  นางสาว นารี  xxxxxxxxxx หญิง
92  นางสาว น้ำฝน  xxxxxxxxxx หญิง
93  นางสาว นิตยา  xxxxxxxxxx หญิง
94  นางสาว บุญพิศ  xxxxxxxxxx หญิง
95  นางสาว ปวีณา  xxxxxxxxxx หญิง
96  นางสาว พิณนภา  xxxxxxxxxx หญิง
97  นางสาว มณีทิพย์  xxxxxxxxxx หญิง
98  นางสาว ยุพดี  xxxxxxxxxx หญิง
99  นางสาว ยุพา  xxxxxxxxxx หญิง
100  นางสาว รจนา  xxxxxxxxxx หญิง
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th