สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 28
มัสยิดบ้านนบใหม่
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองหิน  อำเภอ: อ่าวลึก  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81110  เบอร์โทรฯ: 
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 650 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  ด.ช.กรวิทญ์  xxxxxxxxxx ชาย
2  ด.ช.กฤตนัย  xxxxxxxxxx ชาย
3  ด.ช.กฤษฎา  xxxxxxxxxx ชาย
4  ด.ช.กัณฐศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
5  ด.ช.กันตพัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
6  ด.ช.กิตติพงศ์  xxxxxxxxxx ชาย
7  ด.ช.กิตติพัทธ์  xxxxxxxxxx ชาย
8  ด.ช.กิตติภัทร์  xxxxxxxxxx ชาย
9  ด.ช.กิ๊บหมัด  xxxxxxxxxx ชาย
10  ด.ช.คุวาริซมี  xxxxxxxxxx ชาย
11  ด.ช.จรรยกร  xxxxxxxxxx ชาย
12  ด.ช.จิรภัทร  xxxxxxxxxx ชาย
13  ด.ช.จิรายุ  xxxxxxxxxx ชาย
14  ด.ช.ชนัดพล  xxxxxxxxxx ชาย
15  ด.ช.ชัยวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
16  ด.ช.ชิตพล  xxxxxxxxxx ชาย
17  ด.ช.ฐิติภัทร  xxxxxxxxxx ชาย
18  ด.ช.ณัฐพร  xxxxxxxxxx ชาย
19  ด.ช.ณัฐภัทร  xxxxxxxxxx ชาย
20  ด.ช.ดุลยวัต  xxxxxxxxxx ชาย
21  ด.ช.ทวีศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
22  ด.ช.ทัศนะ  xxxxxxxxxx ชาย
23  ด.ช.ทินกร  xxxxxxxxxx ชาย
24  ด.ช.ธนกร  xxxxxxxxxx ชาย
25  ด.ช.ธนกฤต  xxxxxxxxxx ชาย
26  ด.ช.ธนวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
27  ด.ช.ธนวิชญ์  xxxxxxxxxx ชาย
28  ด.ช.ธวัชชัย  xxxxxxxxxx ชาย
29  ด.ช.ธันวา  xxxxxxxxxx ชาย
30  ด.ช.ธีรัช  xxxxxxxxxx ชาย
31  ด.ช.นครินทร์  xxxxxxxxxx ชาย
32  ด.ช.นนทวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
33  ด.ช.นพกร  xxxxxxxxxx ชาย
34  ด.ช.นัทรพงศ์  xxxxxxxxxx ชาย
35  ด.ช.นัธทวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
36  ด.ช.นัธนันท์  xxxxxxxxxx ชาย
37  ด.ช.นันทพงค์  xxxxxxxxxx ชาย
38  ด.ช.นันทวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
39  ด.ช.นาวิก  xxxxxxxxxx ชาย
40  ด.ช.ปัณณภพ  xxxxxxxxxx ชาย
41  ด.ช.ปุณยวัจน์  xxxxxxxxxx ชาย
42  ด.ช.พงศธร  xxxxxxxxxx ชาย
43  ด.ช.พรพัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
44  ด.ช.พลกฤต  xxxxxxxxxx ชาย
45  ด.ช.พันธุ์ธัช  xxxxxxxxxx ชาย
46  ด.ช.พีรวิชญ์  xxxxxxxxxx ชาย
47  ด.ช.ภัทรพงศ์  xxxxxxxxxx ชาย
48  ด.ช.ภาณุพงษ์  xxxxxxxxxx ชาย
49  ด.ช.ภูริพัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
50  ด.ช.รชานนท์  xxxxxxxxxx ชาย
ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th