สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 92
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนศาลาด่าน-สังกะอู้  ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 075684415
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 675 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  กวีวัธน์  xxxxxxxxxx ชาย
2  กาญจนา  xxxxxxxxxx หญิง
3  กีรติ  xxxxxxxxxx ชาย
4  จรูญ  xxxxxxxxxx ชาย
5  จิตลดา  xxxxxxxxxx หญิง
6  ซารีฟะห์  xxxxxxxxxx หญิง
7  ณัฐภัทร  xxxxxxxxxx ชาย
8  ตะลาน  xxxxxxxxxx ชาย
9  ทศพล  xxxxxxxxxx ชาย
10  ทองใบ  xxxxxxxxxx หญิง
11  ธนวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
12  ธีรวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
13  นราวดี  xxxxxxxxxx หญิง
14  นัสรีน  xxxxxxxxxx หญิง
15  นางกนกวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
16  นางกรุณา  xxxxxxxxxx หญิง
17  นางกฤตยา  xxxxxxxxxx หญิง
18  นางก้อส้า  xxxxxxxxxx หญิง
19  นางก่อส้า  xxxxxxxxxx หญิง
20  นางก่อเสี้ยะ  xxxxxxxxxx หญิง
21  นางกัญญา  xxxxxxxxxx หญิง
22  นางกัลยา  xxxxxxxxxx หญิง
23  นางกานดา  xxxxxxxxxx หญิง
24  นางกีต้า  xxxxxxxxxx หญิง
25  นางข้อตี้หย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
26  นางขอตีเยาะ  xxxxxxxxxx หญิง
27  นางคณัสนันท์  xxxxxxxxxx หญิง
28  นางจริยา  xxxxxxxxxx หญิง
29  นางจันทนา  xxxxxxxxxx หญิง
30  นางจารุวรรณ์  xxxxxxxxxx หญิง
31  นางจิตรา  xxxxxxxxxx หญิง
32  นางจิตรา  xxxxxxxxxx หญิง
33  นางฉารีน๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
34  นางชิดชนก  xxxxxxxxxx หญิง
35  นางณัฐนันท์  xxxxxxxxxx หญิง
36  นางณัฐนันท์  xxxxxxxxxx หญิง
37  นางดวงใจ  xxxxxxxxxx หญิง
38  นางดารี่น่า  xxxxxxxxxx หญิง
39  นางตา  xxxxxxxxxx หญิง
40  นางติง  xxxxxxxxxx หญิง
41  นางตี้สะ  xxxxxxxxxx หญิง
42  นางตี้ห๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
43  นางทรรศนีย์  xxxxxxxxxx หญิง
44  นางธิดารัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
45  นางนภาภัทร  xxxxxxxxxx หญิง
46  นางนันธิดา  xxxxxxxxxx หญิง
47  นางนิตย์  xxxxxxxxxx หญิง
48  นางนุชนาถ  xxxxxxxxxx หญิง
49  นางนุชรี  xxxxxxxxxx หญิง
50  นางบ้าโหรม  xxxxxxxxxx หญิง
ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th