สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 92
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนศาลาด่าน-สังกะอู้  ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 075684415
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 675 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
651  เด็กหญิงสุดารัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
652  เด็กหญิงสุธาสินี  xxxxxxxxxx หญิง
653  เด็กหญิงสุลิดา  xxxxxxxxxx หญิง
654  เด็กหญิงสุไลวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
655  เด็กหญิงหุซนา  xxxxxxxxxx หญิง
656  เด็กหญิงอติกานต์  xxxxxxxxxx หญิง
657  เด็กหญิงอธิชา  xxxxxxxxxx หญิง
658  เด็กหญิงอนุธิดา  xxxxxxxxxx หญิง
659  เด็กหญิงอภิญญา  xxxxxxxxxx หญิง
660  เด็กหญิงอรยา  xxxxxxxxxx หญิง
661  เด็กหญิงอรสา  xxxxxxxxxx หญิง
662  เด็กหญิงอริสรา  xxxxxxxxxx หญิง
663  เด็กหญิงอริสา  xxxxxxxxxx หญิง
664  เด็กหญิงอลิดา  xxxxxxxxxx หญิง
665  เด็กหญิงอัสมา  xxxxxxxxxx หญิง
666  เด็กหญิงอาทิมา  xxxxxxxxxx หญิง
667  เด็กหญิงอาราณี  xxxxxxxxxx หญิง
668  เด็กหญิงอารีญา  xxxxxxxxxx หญิง
669  เด็กหญิงอารีญา  xxxxxxxxxx หญิง
670  เด็กหญิงเจริญศรี  xxxxxxxxxx หญิง
671  เด็กหญิงเพชรลดา  xxxxxxxxxx หญิง
672  เด็กหญิงเมธาวี  xxxxxxxxxx หญิง
673  เด้กหญิงไอริณ  xxxxxxxxxx หญิง
674  เนสซิมา  xxxxxxxxxx หญิง
675  แหม๊ะส๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th