สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 92
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนศาลาด่าน-สังกะอู้  ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 075684415
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 675 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
51  นางปฎิภัทราภรณ์  xxxxxxxxxx หญิง
52  นางปนัดดา  xxxxxxxxxx หญิง
53  นางปราณี  xxxxxxxxxx หญิง
54  นางปราณี  xxxxxxxxxx หญิง
55  นางปรีดา  xxxxxxxxxx หญิง
56  นางปรียา  xxxxxxxxxx หญิง
57  นางป้อหรา  xxxxxxxxxx หญิง
58  นางปี้เหนี้ยะ  xxxxxxxxxx หญิง
59  นางฝาติหะ  xxxxxxxxxx หญิง
60  นางฝ้าตีม๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
61  นางฝ่าตี่ม๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
62  นางฝาตี้ห๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
63  นางฝาม๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
64  นางพหล  xxxxxxxxxx หญิง
65  นางพัชรินทร์  xxxxxxxxxx หญิง
66  นางพิชชาพร  xxxxxxxxxx หญิง
67  นางพิมพ์ชนก  xxxxxxxxxx หญิง
68  นางมาน๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
69  นางมารีเยาะ  xxxxxxxxxx หญิง
70  นางมาลี  xxxxxxxxxx หญิง
71  นางมูหน๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
72  นางยันนา  xxxxxxxxxx หญิง
73  นางย่ามินล๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
74  นางย่าเหวี้ยะ  xxxxxxxxxx หญิง
75  นางยำย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
76  นางยิ้มเหลี้ยะ  xxxxxxxxxx หญิง
77  นางร่อกี่ย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
78  นางร่อหมะ  xxxxxxxxxx หญิง
79  นางร้อหย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
80  นางรอหย๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
81  นางร้ออะ  xxxxxxxxxx หญิง
82  นางรักษา  xxxxxxxxxx หญิง
83  นางรัตนา  xxxxxxxxxx หญิง
84  นางรัยโสม  xxxxxxxxxx หญิง
85  นางวนิดา  xxxxxxxxxx หญิง
86  นางวันทนา  xxxxxxxxxx หญิง
87  นางวันทนา  xxxxxxxxxx หญิง
88  นางวิภา  xxxxxxxxxx หญิง
89  นางวิมล  xxxxxxxxxx หญิง
90  นางวีรานุช  xxxxxxxxxx หญิง
91  นางศรีภา  xxxxxxxxxx ชาย
92  นางศิริญญา  xxxxxxxxxx หญิง
93  นางศิริมา  xxxxxxxxxx หญิง
94  นางศิริวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
95  นางศุภวรรณ์  xxxxxxxxxx หญิง
96  นางสมจันทร์  xxxxxxxxxx หญิง
97  นางสมถวิล  xxxxxxxxxx หญิง
98  นางสมใจ  xxxxxxxxxx หญิง
99  นางสร้อยสุวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
100  นางสาวกนกวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th