สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 96
มัสยิดอัลมูวาฮีดีน
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: อ่าวนาง  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81180  เบอร์โทรฯ: 
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 212 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
51  น.ส.จิรา  xxxxxxxxxx หญิง
52  น.ส.ณัฐรียา  xxxxxxxxxx หญิง
53  น.ส.ตรีสุคนต์  xxxxxxxxxx หญิง
54  น.ส.นงศ์นาถ  xxxxxxxxxx หญิง
55  น.ส.นฤมล  xxxxxxxxxx หญิง
56  น.ส.นฤมล  xxxxxxxxxx หญิง
57  น.ส.นวลอนงค์  xxxxxxxxxx หญิง
58  น.ส.ปัทมา  xxxxxxxxxx หญิง
59  น.ส.พรทิพย์  xxxxxxxxxx หญิง
60  น.ส.พรสุดา  xxxxxxxxxx หญิง
61  น.ส.พัชรี  xxxxxxxxxx หญิง
62  น.ส.พิมพา  xxxxxxxxxx หญิง
63  น.ส.มาลาริน  xxxxxxxxxx หญิง
64  น.ส.รัชนีวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
65  น.ส.รัชริน  xxxxxxxxxx หญิง
66  น.ส.รัตนา  xxxxxxxxxx ชาย
67  น.ส.วรรณดา  xxxxxxxxxx หญิง
68  น.ส.วรรณวิภา  xxxxxxxxxx หญิง
69  น.ส.วรรณา  xxxxxxxxxx หญิง
70  น.ส.วรรณี  xxxxxxxxxx หญิง
71  น.ส.วัลลภา  xxxxxxxxxx หญิง
72  น.ส.ศุภรัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
73  น.ส.ศุภรัตน์  xxxxxxxxxx ชาย
74  น.ส.สมฤดี  xxxxxxxxxx หญิง
75  น.ส.สมศิริ  xxxxxxxxxx หญิง
76  น.ส.สลักจิต  xxxxxxxxxx หญิง
77  น.ส.สาวิตรี  xxxxxxxxxx หญิง
78  น.ส.สุจญดา  xxxxxxxxxx หญิง
79  น.ส.สุดารัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
80  น.ส.สุดาวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
81  น.ส.สุภาวดี  xxxxxxxxxx หญิง
82  น.ส.สุวรรณา  xxxxxxxxxx หญิง
83  น.ส.อรนุช  xxxxxxxxxx หญิง
84  น.ส.อารักษ์  xxxxxxxxxx หญิง
85  น.ส.อารีรัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
86  น.ส.อิสา  xxxxxxxxxx หญิง
87  น.ส.โสภา  xxxxxxxxxx หญิง
88  นางกัญญา  xxxxxxxxxx หญิง
89  นางจิตรี  xxxxxxxxxx หญิง
90  นางฉาว  xxxxxxxxxx หญิง
91  นางณิชาภัทร  xxxxxxxxxx หญิง
92  นางบุญมา  xxxxxxxxxx หญิง
93  นางปราณี  xxxxxxxxxx หญิง
94  นางปราณี  xxxxxxxxxx หญิง
95  นางปิก  xxxxxxxxxx หญิง
96  นางฝาตีม๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
97  นางฝ้าตี้ม๊ะ  xxxxxxxxxx หญิง
98  นางพิมพา  xxxxxxxxxx หญิง
99  นางภัทรา  xxxxxxxxxx หญิง
100  นางมลดา  xxxxxxxxxx หญิง
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th