สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 96
มัสยิดอัลมูวาฮีดีน
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: อ่าวนาง  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81180  เบอร์โทรฯ: 
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 212 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
201  นายอนุชิต  xxxxxxxxxx ชาย
202  นายอนุสรณ์  xxxxxxxxxx ชาย
203  นายอนุสรณ์  xxxxxxxxxx ชาย
204  นายอภิชาติ  xxxxxxxxxx ชาย
205  นายอันด้า  xxxxxxxxxx ชาย
206  นายอับดุล  xxxxxxxxxx ชาย
207  นายอัศวิน  xxxxxxxxxx ชาย
208  นายอาคม  xxxxxxxxxx ชาย
209  นายอุดม  xxxxxxxxxx ชาย
210  นายเพรชวิญโญ  xxxxxxxxxx ชาย
211  นายเสนอ  xxxxxxxxxx ชาย
212  นายเอกราช  xxxxxxxxxx ชาย
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th