สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 154
มัสยิดนูรุ้ลมุตตากีน
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองหิน  อำเภอ: อ่าวลึก  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81110  เบอร์โทรฯ: 
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 172 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  กนกวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
2  กนิษฐา  xxxxxxxxxx หญิง
3  กรุรอน  xxxxxxxxxx ชาย
4  กฤติยา  xxxxxxxxxx หญิง
5  กฤษณพงศ์  xxxxxxxxxx ชาย
6  กษมา  xxxxxxxxxx หญิง
7  ก็หาด  xxxxxxxxxx ชาย
8  ก้อเด  xxxxxxxxxx ชาย
9  กอเดช  xxxxxxxxxx ชาย
10  กอเสม  xxxxxxxxxx ชาย
11  กัญญารัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
12  กัญญารัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
13  กันต์กนิษฐ์  xxxxxxxxxx หญิง
14  กัลยกร  xxxxxxxxxx ชาย
15  กาญจนา  xxxxxxxxxx หญิง
16  กิตติทัต  xxxxxxxxxx ชาย
17  ขณิษฐา  xxxxxxxxxx หญิง
18  จริยา  xxxxxxxxxx หญิง
19  จริยาพร  xxxxxxxxxx หญิง
20  จรูญ  xxxxxxxxxx ชาย
21  จักรินทร์  xxxxxxxxxx ชาย
22  จักรี  xxxxxxxxxx ชาย
23  จันทภา  xxxxxxxxxx หญิง
24  จาณิศา  xxxxxxxxxx หญิง
25  ชัยวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
26  ชิษณุวงศ์  xxxxxxxxxx ชาย
27  ซัยฟุลเลาะฮ์  xxxxxxxxxx ชาย
28  ซีมียาอ์  xxxxxxxxxx หญิง
29  ญาดา  xxxxxxxxxx หญิง
30  ฐานทัพ  xxxxxxxxxx ชาย
31  ณฐพงศ์  xxxxxxxxxx ชาย
32  ณัฐธิชา  xxxxxxxxxx หญิง
33  ณัฐพล  xxxxxxxxxx ชาย
34  ณัฐรินีย์  xxxxxxxxxx หญิง
35  ดนหร้อหมาน  xxxxxxxxxx ชาย
36  ดนหร้อหมาน  xxxxxxxxxx ชาย
37  ดาริกา  xxxxxxxxxx หญิง
38  ดำรงค์  xxxxxxxxxx ชาย
39  ตรีภิรมย์  xxxxxxxxxx หญิง
40  ตอฮา  xxxxxxxxxx ชาย
41  ตายุธ  xxxxxxxxxx ชาย
42  ตี้หมุน  xxxxxxxxxx หญิง
43  ธนากร  xxxxxxxxxx ชาย
44  ธนาทัต  xxxxxxxxxx ชาย
45  ธนาวัฒ  xxxxxxxxxx ชาย
46  ธนาวุฒิ  xxxxxxxxxx ชาย
47  ธัญญารัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
48  นดา  xxxxxxxxxx หญิง
49  นฤทธิ์  xxxxxxxxxx ชาย
50  นัซนีน  xxxxxxxxxx หญิง
ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th