สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 142
มัสยิดอิควาตุ้ลมุสลิมีน(บ้านตลาดเก่า) เขตเทศบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่: 0  ถนน/ตรอก/ซอย: รวมใจชน  ตำบล: กระบี่ใหญ่  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 246 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  กรกนก  xxxxxxxxxx หญิง
2  กรรณิการ์  xxxxxxxxxx หญิง
3  ก้อเฉ็ม  xxxxxxxxxx ชาย
4  กัญติญา  xxxxxxxxxx หญิง
5  กาญจนา  xxxxxxxxxx หญิง
6  กานดาวดี  xxxxxxxxxx หญิง
7  กิตติ  xxxxxxxxxx ชาย
8  กิตติคุณ  xxxxxxxxxx ชาย
9  กิตติวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
10  ขจรศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
11  ครรชิต  xxxxxxxxxx ชาย
12  งามนิตย์  xxxxxxxxxx หญิง
13  จันทร์สุดา  xxxxxxxxxx หญิง
14  จารุวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
15  จิราวุฒิ  xxxxxxxxxx ชาย
16  ฉวีวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
17  ฉะ  xxxxxxxxxx หญิง
18  ชนัตพล  xxxxxxxxxx ชาย
19  ชวลิต  xxxxxxxxxx ชาย
20  ซอฟียะฮ์  xxxxxxxxxx หญิง
21  ซันฟาเรีย  xxxxxxxxxx หญิง
22  ซุลกิฟลี  xxxxxxxxxx ชาย
23  ญาณีย์  xxxxxxxxxx หญิง
24  ญาลิตา  xxxxxxxxxx หญิง
25  ณริสสา  xxxxxxxxxx หญิง
26  ณัฏพร  xxxxxxxxxx หญิง
27  ณัฐนิช  xxxxxxxxxx หญิง
28  ณัฐวดี  xxxxxxxxxx หญิง
29  ณัฐวุฒิ  xxxxxxxxxx ชาย
30  ณัฐวุุฒิ  xxxxxxxxxx ชาย
31  ด.ช.ณัฐชยันต์  xxxxxxxxxx ชาย
32  ด.ญ วิทยา  xxxxxxxxxx หญิง
33  ด.ญกชกร  xxxxxxxxxx หญิง
34  ด.ญกชนิภา  xxxxxxxxxx หญิง
35  ดวงจันทร์  xxxxxxxxxx หญิง
36  ดอเลาะ  xxxxxxxxxx ชาย
37  ด้าโฉด  xxxxxxxxxx ชาย
38  ดิเรก  xxxxxxxxxx ชาย
39  ตอฮีเราะฮ์  xxxxxxxxxx หญิง
40  ตาเล็ก  xxxxxxxxxx ชาย
41  ตีรณา  xxxxxxxxxx หญิง
42  ทรงศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
43  ทวี  xxxxxxxxxx ชาย
44  ทวี  xxxxxxxxxx ชาย
45  ทองพัน  xxxxxxxxxx หญิง
46  ทัศดี  xxxxxxxxxx หญิง
47  ทัศน  xxxxxxxxxx ชาย
48  ทำหล้า  xxxxxxxxxx หญิง
49  ธนภพ  xxxxxxxxxx ชาย
50  ธนภูมิ  xxxxxxxxxx ชาย
ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th