สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 142
มัสยิดอิควาตุ้ลมุสลิมีน(บ้านตลาดเก่า) เขตเทศบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่: 0  ถนน/ตรอก/ซอย: รวมใจชน  ตำบล: กระบี่ใหญ่  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 246 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
51  ธนัชพร  xxxxxxxxxx ชาย
52  ธนากร  xxxxxxxxxx ชาย
53  ธัญธิรา  xxxxxxxxxx ชาย
54  ธันวา  xxxxxxxxxx ชาย
55  ธีรพัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
56  ธีรศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
57  น.สณัฐลิยา  xxxxxxxxxx หญิง
58  น.สพิมพ์มณี  xxxxxxxxxx หญิง
59  นพรัตร์นพรัตน์  xxxxxxxxxx ชาย
60  นวลสวาท  xxxxxxxxxx หญิง
61  นัชรี  xxxxxxxxxx หญิง
62  นันทิกานต์  xxxxxxxxxx หญิง
63  นางบุผา  xxxxxxxxxx หญิง
64  นางรวิชา.  xxxxxxxxxx หญิง
65  นางสาวจุรี  xxxxxxxxxx หญิง
66  นางสาวนิภา  xxxxxxxxxx หญิง
67  นางสาวภัสสร  xxxxxxxxxx หญิง
68  นางสาวมณฑิตา  xxxxxxxxxx หญิง
69  นางหวัน  xxxxxxxxxx หญิง
70  นายจำนาญ  xxxxxxxxxx ชาย
71  นายธัมรงค์  xxxxxxxxxx ชาย
72  นายร่อเหม  xxxxxxxxxx ชาย
73  นายสัญชัย  xxxxxxxxxx ชาย
74  นายสัญญ  xxxxxxxxxx ชาย
75  นายอุส่าห์  xxxxxxxxxx ชาย
76  นายเจริญชัย  xxxxxxxxxx ชาย
77  นายเบ็น  xxxxxxxxxx ชาย
78  นายไชยะดี  xxxxxxxxxx ชาย
79  นายไพบูลย์  xxxxxxxxxx ชาย
80  นิตยา  xxxxxxxxxx หญิง
81  นิภา  xxxxxxxxxx หญิง
82  บุญชู  xxxxxxxxxx หญิง
83  บุญเกิด  xxxxxxxxxx หญิง
84  ประดิษฐ์  xxxxxxxxxx ชาย
85  ประสิทธิ์  xxxxxxxxxx ชาย
86  ประเสริฐ  xxxxxxxxxx ชาย
87  ปรเมต  xxxxxxxxxx ชาย
88  ปุณยาพร  xxxxxxxxxx หญิง
89  ฝ้า  xxxxxxxxxx หญิง
90  พงศกร  xxxxxxxxxx ชาย
91  พนิดา  xxxxxxxxxx หญิง
92  พรรณวดี  xxxxxxxxxx หญิง
93  พรรณี  xxxxxxxxxx หญิง
94  พรรธมล  xxxxxxxxxx หญิง
95  พรแก้ว  xxxxxxxxxx หญิง
96  พิเชษฐ์  xxxxxxxxxx ชาย
97  ฟาริดา  xxxxxxxxxx หญิง
98  ภูมิวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
99  มงคล  xxxxxxxxxx ชาย
100  มณีรัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th