สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 142
มัสยิดอิควาตุ้ลมุสลิมีน(บ้านตลาดเก่า) เขตเทศบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่: 0  ถนน/ตรอก/ซอย: รวมใจชน  ตำบล: กระบี่ใหญ่  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 246 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
201  อติวงศ์  xxxxxxxxxx ชาย
202  อนันต์  xxxxxxxxxx ชาย
203  อนุรักษ์  xxxxxxxxxx ชาย
204  อนุวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
205  อนุสรณ์  xxxxxxxxxx ชาย
206  อภิญญา  xxxxxxxxxx หญิง
207  อภิมัล  xxxxxxxxxx ชาย
208  อรัญญา  xxxxxxxxxx หญิง
209  อลิดา  xxxxxxxxxx หญิง
210  อลิษา  xxxxxxxxxx หญิง
211  อัครชา  xxxxxxxxxx ชาย
212  อังคณา  xxxxxxxxxx หญิง
213  อับดุลอาหรีม  xxxxxxxxxx ชาย
214  อัยลดา  xxxxxxxxxx หญิง
215  อาณัต  xxxxxxxxxx ชาย
216  อาริสา  xxxxxxxxxx หญิง
217  อารีย์  xxxxxxxxxx หญิง
218  อารีวัลย์  xxxxxxxxxx หญิง
219  อีด  xxxxxxxxxx หญิง
220  อุดม  xxxxxxxxxx ชาย
221  อุดม  xxxxxxxxxx ชาย
222  อุษา  xxxxxxxxxx หญิง
223  อุไรรัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
224  อุไรรัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
225  อุไรวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
226  เกตวดี  xxxxxxxxxx หญิง
227  เกศริน  xxxxxxxxxx หญิง
228  เกษม  xxxxxxxxxx ชาย
229  เกษม  xxxxxxxxxx ชาย
230  เขียน  xxxxxxxxxx หญิง
231  เจนจิรา  xxxxxxxxxx หญิง
232  เฉลิมชัย  xxxxxxxxxx ชาย
233  เยาวเรศ  xxxxxxxxxx หญิง
234  เรวดี  xxxxxxxxxx หญิง
235  เลาะ  xxxxxxxxxx หญิง
236  เสมียน  xxxxxxxxxx ชาย
237  เหมี้ย  xxxxxxxxxx หญิง
238  เหมือนขวัญ  xxxxxxxxxx หญิง
239  เอกสิทธิ์  xxxxxxxxxx ชาย
240  เอียด  xxxxxxxxxx หญิง
241  เอียด  xxxxxxxxxx หญิง
242  แสงอรุณ  xxxxxxxxxx ชาย
243  โศภิดา  xxxxxxxxxx หญิง
244  โสภณ  xxxxxxxxxx ชาย
245  โอฬาต  xxxxxxxxxx ชาย
246  ไสว  xxxxxxxxxx ชาย
หน้าแรกสุด ย้อนกลับ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th