สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 192
มัสยิดมาดินะฮ์ กระบี่ เขตเทศบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่:   ถนน/ตรอก/ซอย: สุขสำราญ  ตำบล: ปากน้ำ  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 0819588405
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ถัดไป หน้าท้ายสุด
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษในเขต ทั้งหมดจำนวน 65 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  ด.ช.นาดิล  xxxxxxxxxx ชาย
2  ด.ช.ฟัฎลี  xxxxxxxxxx ชาย
3  ด.ช.ฟาเดล  xxxxxxxxxx ชาย
4  ด.ช.ริสกี  xxxxxxxxxx ชาย
5  ด.ช.อาซิซ  xxxxxxxxxx ชาย
6  ด.ช.ไกรสร  xxxxxxxxxx ชาย
7  ด.ญ.กุลธิดา  xxxxxxxxxx ชาย
8  ด.ญ.นะห์ดีนา  xxxxxxxxxx หญิง
9  ด.ญ.ยัสมิน  xxxxxxxxxx หญิง
10  น.ส.พนิดา  xxxxxxxxxx หญิง
11  น.ส.มูรีนา  xxxxxxxxxx หญิง
12  น.ส.สาวิตรี  xxxxxxxxxx หญิง
13  นางจันทญา  xxxxxxxxxx หญิง
14  นางปวีณา  xxxxxxxxxx หญิง
15  นางร่อห้า  xxxxxxxxxx หญิง
16  นางระเบียบ  xxxxxxxxxx หญิง
17  นางรัตติยา  xxxxxxxxxx หญิง
18  นางรัตนา  xxxxxxxxxx หญิง
19  นางศรีสุรัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
20  นางสาวกชมน  xxxxxxxxxx หญิง
21  นางสาวกมนียา  xxxxxxxxxx หญิง
22  นางสาวกีรติยา  xxxxxxxxxx หญิง
23  นางสาวนัฐติยา  xxxxxxxxxx หญิง
24  นางสาววาสนา  xxxxxxxxxx หญิง
25  นางสาวสมจิตร  xxxxxxxxxx หญิง
26  นางสาวอัสลีนา  xxxxxxxxxx หญิง
27  นางสาวเเนืองนิตย์  xxxxxxxxxx ชาย
28  นางอทิตยา  xxxxxxxxxx หญิง
29  นางเกศแก้ว  xxxxxxxxxx หญิง
30  นางเกศแก้ว  xxxxxxxxxx หญิง
31  นายกศิวัตร  xxxxxxxxxx ชาย
32  นายกาวันธ์  xxxxxxxxxx ชาย
33  นายกิตตน์  xxxxxxxxxx ชาย
34  นายชัยยุทธ  xxxxxxxxxx ชาย
35  นายณัฐพล  xxxxxxxxxx ชาย
36  นายด้าหนี  xxxxxxxxxx ชาย
37  นายบรรณกานต์  xxxxxxxxxx ชาย
38  นายบือราเฮง  xxxxxxxxxx ชาย
39  นายบุญเลิศ  xxxxxxxxxx ชาย
40  นายประวิทย์  xxxxxxxxxx ชาย
41  นายพิเชษฐ์  xxxxxxxxxx ชาย
42  นายภูสิต  xxxxxxxxxx ชาย
43  นายยุทณี  xxxxxxxxxx ชาย
44  นายรอยาลี  xxxxxxxxxx ชาย
45  นายรังสฤษฎ์  xxxxxxxxxx ชาย
46  นายวธัญญู  xxxxxxxxxx ชาย
47  นายวัชรพงศ์  xxxxxxxxxx ชาย
48  นายวันชัย  xxxxxxxxxx ชาย
49  นายสถาพร  xxxxxxxxxx ชาย
50  นายสถิตย์  xxxxxxxxxx ชาย
ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th