สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 39
มัสยิดบ้านคลองไคร
ที่ตั้ง หมู่ที่: 10  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81170  เบอร์โทรฯ: 0872648884
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษนอกเขต ทั้งหมดจำนวน 21 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  คงกฤช  xxxxxxxxxx ชาย
2  ซาวิรัตน์  xxxxxxxxxx ชาย
3  ณัฐพล  xxxxxxxxxx ชาย
4  ทวี  xxxxxxxxxx ชาย
5  ธนาธิป  xxxxxxxxxx ชาย
6  น.สณัฐกาญจน์  xxxxxxxxxx หญิง
7  น.สอรุณี  xxxxxxxxxx หญิง
8  นพธีรา  xxxxxxxxxx หญิง
9  นายนิเด  xxxxxxxxxx ชาย
10  นายสราวุธ  xxxxxxxxxx ชาย
11  นายเกรียงศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
12  ปัทมาภรณ์  xxxxxxxxxx หญิง
13  พรพิมล  xxxxxxxxxx หญิง
14  มนัสนันท์  xxxxxxxxxx หญิง
15  วิจิตรา  xxxxxxxxxx หญิง
16  สุดใจ  xxxxxxxxxx หญิง
17  สุริยะ  xxxxxxxxxx ชาย
18  อนันต์  xxxxxxxxxx ชาย
19  อนุภัทร์  xxxxxxxxxx ชาย
20  อานุดี  xxxxxxxxxx หญิง
21  โสรญา  xxxxxxxxxx หญิง

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th