สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 92
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนศาลาด่าน-สังกะอู้  ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 075684415
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษนอกเขต ทั้งหมดจำนวน 47 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  ฐิติวัลค์  xxxxxxxxxx หญิง
2  ธนกฤต  xxxxxxxxxx ชาย
3  นางฉาวแดง  xxxxxxxxxx หญิง
4  นางณพิขญา  xxxxxxxxxx หญิง
5  นางบุปผา  xxxxxxxxxx หญิง
6  นางพวงแก้ว  xxxxxxxxxx หญิง
7  นางพันธ์ทิพย์  xxxxxxxxxx ชาย
8  นางฟารีด้า  xxxxxxxxxx หญิง
9  นางรัตนาวลี  xxxxxxxxxx หญิง
10  นางสายชล  xxxxxxxxxx หญิง
11  นางสาวณัฎชา  xxxxxxxxxx หญิง
12  นางสาวปรียา  xxxxxxxxxx หญิง
13  นางสาวศุภิสรา  xxxxxxxxxx หญิง
14  นางสาเมี้ยะ  xxxxxxxxxx หญิง
15  นางสุลีวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
16  นายดลอาซีด  xxxxxxxxxx ชาย
17  นายทวีพงศ์  xxxxxxxxxx ชาย
18  นายธวัชชัย  xxxxxxxxxx ชาย
19  นายบัณฑิต  xxxxxxxxxx ชาย
20  นายภาคภูมิ  xxxxxxxxxx ชาย
21  นายวรภูมิ  xxxxxxxxxx ชาย
22  นายวิษณุ  xxxxxxxxxx ชาย
23  นายศิริพงษ์  xxxxxxxxxx ชาย
24  นายสมชาย  xxxxxxxxxx ชาย
25  นายสมปอง  xxxxxxxxxx ชาย
26  นายสิริพงษ์  xxxxxxxxxx ชาย
27  นายห้าสัน  xxxxxxxxxx ชาย
28  นายอับดุลหร่อหมาน  xxxxxxxxxx ชาย
29  นายเสกสรร  xxxxxxxxxx ชาย
30  นายไอโยน  xxxxxxxxxx ชาย
31  นาวี  xxxxxxxxxx ชาย
32  ประสิทธิ์  xxxxxxxxxx ชาย
33  ปัญฑิศิตา  xxxxxxxxxx หญิง
34  พัชรินทร์  xxxxxxxxxx หญิง
35  ภัทรเวช  xxxxxxxxxx ชาย
36  ภูมิปัญญา  xxxxxxxxxx ชาย
37  วรรณรักษ์  xxxxxxxxxx หญิง
38  วิรวัลย์  xxxxxxxxxx หญิง
39  สมคิด  xxxxxxxxxx ชาย
40  เด็กชายกิตตินันท์  xxxxxxxxxx ชาย
41  เด็กชายธนากฤต  xxxxxxxxxx ชาย
42  เด็กชายวชิรวิทย์  xxxxxxxxxx ชาย
43  เด็กหญิงชนัญธิดา  xxxxxxxxxx หญิง
44  เด็กหญิงรัชนก  xxxxxxxxxx หญิง
45  เด็กหญิงวรัญรดา  xxxxxxxxxx ชาย
46  แพทธีเซีย  xxxxxxxxxx หญิง
47  โรสนานี  xxxxxxxxxx หญิง

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th