สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 192
มัสยิดมาดินะฮ์ กระบี่ เขตเทศบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่:   ถนน/ตรอก/ซอย: สุขสำราญ  ตำบล: ปากน้ำ  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 0819588405
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษนอกเขต ทั้งหมดจำนวน 28 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  ด.ช.ซุกรี  xxxxxxxxxx ชาย
2  ด.ญ.ชนิกานต์  xxxxxxxxxx ชาย
3  ด.ญ.ลัยลา  xxxxxxxxxx หญิง
4  ด.ญ.สาวินี  xxxxxxxxxx หญิง
5  ด.ญ.หทัยชนก  xxxxxxxxxx หญิง
6  น.ส.สุพัฒน์  xxxxxxxxxx หญิง
7  น.ส.เครือวัลย์  xxxxxxxxxx หญิง
8  น.ส.เอมิกา  xxxxxxxxxx หญิง
9  นางจันทนา  xxxxxxxxxx หญิง
10  นางสายสมร  xxxxxxxxxx หญิง
11  นางสาวมลิวัลย์  xxxxxxxxxx หญิง
12  นางสาวยานี  xxxxxxxxxx หญิง
13  นางสาวรัตนา  xxxxxxxxxx หญิง
14  นางสาวสรีญา  xxxxxxxxxx หญิง
15  นางสุวนิดา  xxxxxxxxxx หญิง
16  นางโชติมา  xxxxxxxxxx ชาย
17  นายกษิดิศ  xxxxxxxxxx ชาย
18  นายชูศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
19  นายทวีป  xxxxxxxxxx ชาย
20  นายสนธยา  xxxxxxxxxx ชาย
21  นายสมชาย  xxxxxxxxxx ชาย
22  นายสายัณห์  xxxxxxxxxx ชาย
23  นายสุชาติ  xxxxxxxxxx ชาย
24  นายอดิวิชญ์  xxxxxxxxxx ชาย
25  นายอภิชาติ  xxxxxxxxxx ชาย
26  นายอลงกรณ์  xxxxxxxxxx ชาย
27  นายอำนวย  xxxxxxxxxx ชาย
28  นายอิสมาแอล  xxxxxxxxxx ชาย

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th