สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 39
มัสยิดบ้านคลองไคร
ที่ตั้ง หมู่ที่: 10  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81170  เบอร์โทรฯ: 0872648884
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ทะเบียนข้อมูล: การเข้ารับอิสลาม ทั้งหมดจำนวน 30 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  กงจัย  xxxxxxxxxx หญิง
2  คงกฤช  xxxxxxxxxx ชาย
3  คำรณศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
4  ณัฐพล  xxxxxxxxxx ชาย
5  ณิชชา  xxxxxxxxxx หญิง
6  ทวี  xxxxxxxxxx ชาย
7  ธนาธิป  xxxxxxxxxx ชาย
8  ธีรวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
9  น.สณัฐกาญจน์  xxxxxxxxxx หญิง
10  นพธีรา  xxxxxxxxxx หญิง
11  นายสราวุธ  xxxxxxxxxx ชาย
12  นายเกรียงศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
13  ปัทมาภรณ์  xxxxxxxxxx หญิง
14  พรพิมล  xxxxxxxxxx หญิง
15  พิมลย์  xxxxxxxxxx ชาย
16  ภัทรวุธ  xxxxxxxxxx ชาย
17  มนัสนันท์  xxxxxxxxxx หญิง
18  รุ่งนภา  xxxxxxxxxx หญิง
19  วิราวรรณ  xxxxxxxxxx หญิง
20  วิลาศ  xxxxxxxxxx ชาย
21  วีรยุทธ  xxxxxxxxxx ชาย
22  ศรัณย์  xxxxxxxxxx ชาย
23  สง่า  xxxxxxxxxx ชาย
24  สวัสดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
25  สุชาติ  xxxxxxxxxx ชาย
26  สุดใจ  xxxxxxxxxx หญิง
27  สุริยะ  xxxxxxxxxx ชาย
28  อนุภัทร์  xxxxxxxxxx ชาย
29  อานุดี  xxxxxxxxxx หญิง
30  เตือนใจ  xxxxxxxxxx หญิง

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th