สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 92
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนศาลาด่าน-สังกะอู้  ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 075684415
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ทะเบียนข้อมูล: การเข้ารับอิสลาม ทั้งหมดจำนวน 18 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  ทองใบ  xxxxxxxxxx หญิง
2  ธีรวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
3  นางจันทนา  xxxxxxxxxx หญิง
4  นางปนัดดา  xxxxxxxxxx หญิง
5  นางพันธ์ทิพย์  xxxxxxxxxx ชาย
6  นางรัตนาวลี  xxxxxxxxxx หญิง
7  นางสาวศิริพร  xxxxxxxxxx หญิง
8  นางสุกัญญา  xxxxxxxxxx หญิง
9  นายณรงค์ฤทธิ์  xxxxxxxxxx ชาย
10  นายพรทิพย์  xxxxxxxxxx ชาย
11  นายภาคภูมิ  xxxxxxxxxx ชาย
12  นายภาณุพงศ์  xxxxxxxxxx ชาย
13  นายยงยุทธ  xxxxxxxxxx ชาย
14  นายวรภูมิ  xxxxxxxxxx ชาย
15  นายวิเชียร  xxxxxxxxxx ชาย
16  นายวีพัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
17  นายเสกสรร  xxxxxxxxxx ชาย
18  ปัญฑิศิตา  xxxxxxxxxx หญิง

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th