สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 39
มัสยิดบ้านคลองไคร
ที่ตั้ง หมู่ที่: 10  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81170  เบอร์โทรฯ: 0872648884
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ทะเบียนข้อมูล: การเสียชีวิต ทั้งหมดจำนวน 35 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  กรวริชญ์  xxxxxxxxxx ชาย
2  กฤษณา  xxxxxxxxxx หญิง
3  ก้องหล้า  xxxxxxxxxx ชาย
4  คำแหง  xxxxxxxxxx ชาย
5  จำเปียน  xxxxxxxxxx หญิง
6  จิรายุส  xxxxxxxxxx ชาย
7  ชลอ  xxxxxxxxxx ชาย
8  ด้าเหร่  xxxxxxxxxx ชาย
9  บูเส็ม  xxxxxxxxxx ชาย
10  ประนอม  xxxxxxxxxx หญิง
11  ประเสริฐ  xxxxxxxxxx ชาย
12  ปาน  xxxxxxxxxx หญิง
13  พิชญาภา  xxxxxxxxxx หญิง
14  มะเยน  xxxxxxxxxx ชาย
15  ย่าเรี้ย  xxxxxxxxxx หญิง
16  ลิย่า  xxxxxxxxxx ชาย
17  วรรณี  xxxxxxxxxx หญิง
18  วิเศษ  xxxxxxxxxx ชาย
19  วิโรจน์  xxxxxxxxxx ชาย
20  สมพร  xxxxxxxxxx ชาย
21  สิทธิศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
22  สุดา  xxxxxxxxxx หญิง
23  สุรศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
24  หมาด  xxxxxxxxxx ชาย
25  หมาดโหร๊ะ  xxxxxxxxxx ชาย
26  หร้อม้ะ  xxxxxxxxxx หญิง
27  หลงเสี้ย  xxxxxxxxxx หญิง
28  อนุวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
29  อารี  xxxxxxxxxx ชาย
30  อิศรา  xxxxxxxxxx ชาย
31  อุสัน  xxxxxxxxxx ชาย
32  เขียว  xxxxxxxxxx ชาย
33  เปลี่ยน  xxxxxxxxxx ชาย
34  เสี้ย  xxxxxxxxxx หญิง
35  แดง  xxxxxxxxxx ชาย

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th