สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 92
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนศาลาด่าน-สังกะอู้  ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 075684415
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ทะเบียนข้อมูล: การเสียชีวิต ทั้งหมดจำนวน 15 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  ชัยวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
2  นางประภา  xxxxxxxxxx หญิง
3  นางรำไพ  xxxxxxxxxx หญิง
4  นางหับส้ะ  xxxxxxxxxx หญิง
5  นางอัมพร  xxxxxxxxxx หญิง
6  นางเสียะ  xxxxxxxxxx หญิง
7  นางแสน  xxxxxxxxxx หญิง
8  นายฉลอง  xxxxxxxxxx ชาย
9  นายวิษณุ  xxxxxxxxxx ชาย
10  นายสุรชัย  xxxxxxxxxx ชาย
11  นายสุลัยหมาน  xxxxxxxxxx ชาย
12  นายหมาดหรน  xxxxxxxxxx ชาย
13  นายหลงหาด  xxxxxxxxxx ชาย
14  นายเล็ก  xxxxxxxxxx ชาย
15  แดง  xxxxxxxxxx หญิง

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th