สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 7
มัสยิดบ้านคลองแห้ง
ที่ตั้ง หมู่ที่: 5  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: อ่าวนาง  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
บ้านคลองแห้ง
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสนิท สะมาน นายสมชาย วะจิดี นายอีสมาแอล ช่างเรือ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสนิท สะมาน นายสมชาย วะจิดี นายอีสมาแอล ช่างเรือ
เบอร์โทรศัพท์: 0819560673 เบอร์โทรศัพท์: 0824212103 เบอร์โทรศัพท์: 0892887700
นายเอกรินทร์ เสนาะ นายสัมพันธ์ ช่างเรือ นายย๊ะฝาด โบโสย นายสมปอง วะจิดี
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายเอกรินทร์ เสนาะ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสัมพันธ์ ช่างเรือ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายย๊ะฝาด โบโสย
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสมปอง วะจิดี
นายสุทธิรักษ์ เบ็ญอ้าหมาด นายสมพงษ์ เสนาะ นายบัญชา แขวงหลี นายอนันต์ ช่างเรือ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสุทธิรักษ์ เบ็ญอ้าหมาด
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสมพงษ์ เสนาะ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายบัญชา แขวงหลี
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายอนันต์ ช่างเรือ
นายวิโรจน์ ดำดี นายยุธนะ วะจิดี นายโสภณ อ่อนทอง
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายวิโรจน์ ดำดี
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายยุธนะ วะจิดี
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายมานพ เส้นปาน
ประสานงานทั่วไป
นายโสภณ อ่อนทอง

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th