สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 9
มัสยิดบ้านเกาะกลาง
ที่ตั้ง หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองประสงค์  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 080-536-96
ข้อมูลทั่วไป
บ้านเกาะกลาง
ทำเนียบคณะกรรมการ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายเอกรัตน์ อ้นบุตร นายส้าหนิ คลองรั้ว นายหมาดหง้า คลองรั้ว
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายชรินทร์ คลองรั้ว
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายบุญรอด คลองรั้ว
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายเหยด เก็บทรัพย์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายหมาดเหยด ช่วยการ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายก้อเดช อ้นบุตร
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสมพร มีล่าม
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายย่าเสพ ช่วยการ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายธีรศักดิ์ และเล็ม
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสมยศ หมั่นค้า
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายบ่าว มีล่าม
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสมคิด บุตรเหม
ประสานงานทั่วไป
นายส้าหมาด กอบการ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th