สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 14
มัสยิดมูเนาวเราะห์ ( บ้านอ่าวนาง)
ที่ตั้ง หมู่ที่: 2  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: อ่าวนาง  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81180  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
      พ.ศ. 2492 มัสยิดเดิมนั้นตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นสถานที่สอนศาสนา เล็กๆให้กับบุคคลภายในหมู่บ้าน โดยมีนายเด็น ช่างเรือ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นอิหม่ามในขณะนั้น ได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมัสยิด และมีนายเหลบ จงรักษ์ ดำรงตำแหน่งคอเตบ ร่วมกับนายสารต วะจิดี ดำรงตำแหน่งเป็นบิหลัน  
     ต่อมาในปีพ.ศ. 2540 นายเด็น ขยันการ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในขณะนั้นต้องการขยายโรงเรียนอ่าวนางให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดหาพื้นที่ใหม่ซึ่งมีขนาด 4 ไร่ เป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของกระทรวงการคลังในขณะนั้น ซึงที่ดินนั้นตั้งอยุ่บริเวณถนนอ่าวนาง – ช่องพลี จึงใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนอ่าวนางในปีพ.ศ.2540 ประจวบกับในขณะนั้น ยังไม่มีที่ตั้งของมัสยิดอ่าวนางอย่างเป็นทางการนายเด็น ขยันการ จึงได้จัดสรรที่ดินดังกล่าวให้เป็นที่ตั้งของมัสยิดอ่าวนาง นับตั้งแต่พ.ศ. 2492 ที่ได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมัสยิดจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2558 มัสยิดนี้มีอายุกว่า 66 ปี
     ปัจจุบันมัสยิดบ้านอ่าวนาง ตั้งอยู่เลขที่ 732 ถนนอ่าวนาง – หาดนพรัตน์ธารา หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1ไร่ 49 งาน  โดยมีนายสมเดช ขยันการ อิหม่ามคนปัจจุบัน ได้เป็นผู้ดูแล และมีความริเริ่มที่จะสร้างมัสยิดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนขึ้นมาใหม่ โดยเริ่มการก่อสร้าง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2550 ซึ่งแล้วเสร็จใน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และห้องน้ำสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน เพื่อความสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจของชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกระบี่ส่วนมากจะเป็นมุสลิม เพื่อต้อนรับ AEC ต่อไปในอนาคต 
มูเนาวเราะห์ ( มัสยิดบ้านอ่าวนาง)
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสุธิน   ขยันการ ( รักษาการแ นายสมเดช ขยันการ นายณรงค์ ขยันการ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสุธิน ขยันการ ( รักษาการแ นายสมเดช ขยันการ นายณรงค์ ขยันการ
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายพูนศักดิ์  หม้อน้ำร้อน นายสนธยา สาระภี นายสมจิตร ขนานใต้ นายสุวิทย์ บุคโล
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายพูนศักดิ์ หม้อน้ำร้อน
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสนธยา สาระภี
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสมจิตร ขนานใต้
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสุวิทย์ บุคโล
นายยุติ ขนานใต้ นายประเสริม  จงรักษ์ นายอาหรีด  ช่างเรือ นายสุเทพ ช่างเรือ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายยุติ ขนานใต้
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายประเสริม จงรักษ์
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอาหรีด ช่างเรือ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายสุเทพ ช่างเรือ
นายหมาดหราบ สายนุ้ย นายหมาดเสบ  ศรีสมุทร นายสา   จงรักษ์ นายอนันต์ เหล่าเส็น
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายหมาดหราบ สายนุ้ย
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายหมาดเสบ ศรีสมุทร
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสา จงรักษ์
ประสานงานทั่วไป
นายอนันต์ เหล่าเส็น

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th