สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 15
มัสยิดบ้านไร่ใหญ่
ที่ตั้ง หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย: เหนือคลอง-แหลมกรวด  ตำบล: เหนือคลอง  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 0810842517
ข้อมูลทั่วไป
บ้านไร่ใหญ่
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายอ้าหมาด  หลานสัน นายวรรลภ   กุลมาศ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายอ้าหมาด หลานสัน นายวรรลภ กุลมาศ นายใผสม หมั่นบุตร
เบอร์โทรศัพท์: 0810842517 เบอร์โทรศัพท์: 0810871272 เบอร์โทรศัพท์: 
นายใฝสม หมันบุตร นายวิทยา  หลานสัน นายดลร่อเส๊ะ สรรเสริญ นายบัญญัติ ชายกุล
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายใฝสม หมันบุตร
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายวิทยา หลานสัน
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายดลร่อเส๊ะ สรรเสริญ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายบัญญัติ ชายกุล
นายพิเชษฐ์ นุ้ยสุชล นายสมเกียรติ ไร่ใหญ่ นายสมมาศ  ไกรบุุตร
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายพิเชษฐ์ นุ้ยสุชล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
เสียชีวิต
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมเกียรติ ไร่ใหญ่
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายสมมาศ ไกรบุุตร
นายประเสริฐ ลูกชาย นายมนู หลานสัน นายสมาน ศรีเกิด นายสมนึก บุตรเหม
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายประเสริฐ ลูกชาย
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายมนู หลานสัน
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสมาน ศรีเกิด
ประสานงานทั่วไป
นายสมนึก บุตรเหม

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th