สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 17
มัสยิดบ้านควน
ที่ตั้ง หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองขนาน  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 0851907469
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
 
        มัสยิดบ้านควนก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณเกือบ80-90ปี(ช่วงประมาณ พ.ศ.2478-2483)ทีผ่านมา มัสยิดที่ใช้ประกอบศาสนกิจมีถึง4หลังด้วยกัน หลังที่เห็นในภาพเป็นหลังปัจจุบันที่ใช้ประกอบศาสนกิจซึ่งเป็หลังที4 หลังแรกสร้างเมื่อเกือบ80-90ปีที่ผ่านมาเป็นหลังไม้ธรรมดาหลังคามุงด้วยจาก กว้างxยาวประมาณ10x10เมตรกั้นฝาไม้ประมาณ 1 เมตร เริ่มแรกยังไม่มีการละหมาดวันศุกร์สัปบุรุษยังมีอยู่น้อยมากไม่กี่หลังคาเรือนจำนวนยุมอัตไม่ได้40คน(โต๊ะอิหม่ามเริ่มแรกผู้อาวุโสจำชื่อไม่ได้ผู้เล่ายังเด็กอยู่) 
        ต่อมาหลังที่สอง(ช่วงประมาณ พ.ศ.2508-2518)หลังคามุงสังกะสี พื้นคอนกรีต กั้นฝาด้วยอิฐแดงสูงประมาณ 1 เมตรมีหน้าต่างประตูกั้นไม้ทั้งหลังและมีการเริ่มละหมาดวันศุกร์เมื่อมีการก่อสร้างเสร็จ โต๊ะอิหม่ามทีนำละหมาดมีสามท่านด้วยกันทีเป็นอิหม่ามหลังที่สองคือท่านแรกคือโต๊ะบัยซำซูดินเป็นโต๊ะอิหม่าม โต๊ะยีแหม๊เป็นคอเตบ โต๊ะยังฝีเป็นบิหล่าน ต่อมาเมื่ออิหม่ามซำซูดินเสียชีวิต โต๊ะยี่แหม๊ซึ่งเป็นคอเตบขึ้นดำรงแทนอิหม่าม โดยมีโต๊ะยังฝีเป็นคอเตบ ซึ่งต่อมาจากนั้นไม่กีปีอิหม่ามโต๊ะยีแหม๊เสียชีวิต อิหม่ามฮัจยีเดีย มาศโอสถ(ชาวหลังดาภรรยาชื่อยามิ้นละห์ จงจิตรซึ่งเป็นชาวบ้านควน)ขึ้นดำรงอิหม่ามแทน โดยมีนายต้าเหลบ สารภีเป็นคอเตบ นายเฉม คงโส เป็นบิหล่าน และมีการเริ่มเปิดสอนฟัรดูอีนโดยมีครูอับดุลเลาะห์ลูกอิหม่ามเดียเป็นครูสอนฟัรดูอีนในช่วงอิหม่ามเดียเป็นอิหม่าม
      ต่อมามีการสร้างมัสยิดหลังที่สาม(ช่วงพ.ศ.2519-2547)ตำแหน่งอิหม่าม คอเตบ บิหล่านยังคงเป็นฮัจยีเดีย นายต้าเหลบ นายเฉม ตามลำดับ ก่อสร้างด้วยคอนกรีตทั้งหลังปูกระเบื้องทั้งหลัง เริ่มมีกระแสไฟฟ้าใช้หลังที่สามนี้เอง ในปีพ.ศ.2548 มีการก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่อีกหลังที่สี่ ตำแหน่งอิหม่าม คอเตบ บิหล่าน ยังคงเหมือนเดิม 
      เดือนมิถุนายน 2558 มีการเลือกตั้งอิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิดชุดใหม่ เนื่องจากอิหม่ามเดียลาออก จากปัญหาความชราภาพและกรรมการบริหารมัสยิดชุดเดิมหมดวาระลง อิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิดชุดปัจจุบัน จึงได้รับการแต่งตั้งพร้อมกันเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งอิหม่ามคนปัจจุบัน คือฮัจยีม่าหนาบ จงจิตร โดยคอเต็บ บิหล่าน ยังเป็นท่านเดิม ฮัจยีต้าเหลบ สารภี และนายเฉม คงโส ตามลำดับ
บ้านควน
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายต้าเหลบ สาระภี นายม่าหนาบ จงจิตร นายอำนาจ คงโส
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายต้าเหลบ สาระภี นายม่าหนาบ จงจิตร นายอำนาจ คงโส
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 0936212357 เบอร์โทรศัพท์: 0936583540
นายประวิทย์ โต๊ะสัน นายสมปอง หลานสัน นายเดช พยายาม นายเฉด โสภี
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายประวิทย์ โต๊ะสัน
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสมปอง หลานสัน
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายเดช พยายาม
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายเฉด โสภี
นายดนหนิ เครือทอง นายดำรง สิทธิมล นายอีชา เครือทอง นายประยงค์ โกบกุล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายดนหนิ เครือทอง
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายดำรง สิทธิมล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอีชา เครือทอง
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายประยงค์ โกบกุล
นายทนง สารภี นายร่าหมาน อุปมา นายจงกล เด็นบาเส นายมูส้า จงจิตร
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายทนง สารภี
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายร่าหมาน อุปมา
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายจงกล เด็นบาเส
ประสานงานทั่วไป
นายมูส้า จงจิตร

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th