สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 18
มัสยิดบ้านคลองหมาก
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองขนาน  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 0862675744
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
คลองหมากเป็นชื่อหมู่บ้านหมู่ที่3  ตำบลคลองขนาน  อำเภอเหนือคลอง  ด้วยสภาพทำเลการตั้งหมู่บ้านในอดีต  การตั้งบ้านเรือนชาวบ้านได้เลือกเอาบริเวณที่มีดินอุดมสมบูรณ์อยู่ใก้ลแหล่งน้ำ  บ้านคลองหมากก็เช่นเดียวกันมีลำคลองมีสายน้ำไหลผ่านหมู่บ้าน  และบริเวณใกล้ลำคลองมีต้นหมากขึ้นมากมาย  ชาวบ้านได้เก็บลูกหมากไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ  รวมถึงชาวบ้านใก้ลเคียงก็ได้มาหาหมากจากหมู่บ้านนี้เสมอ   ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า  บ้านคลองหมาก
บ้านคลองหมาก
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายอับดน หวันหนูรัตน์ นายตาด กูลดี นายสุทัศน์ กูลดี
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายอับดน หวันหนูรัตน์ นายตาด กูลดี นายสุทัศน์ กูลดี
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายอมร มาศโอสถ นายหมาน  หยาตา นายหมาดหาด เด็นบาเส นายสุไลหมาน อุปมา
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายอมร มาศโอสถ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายหมาน หยาตา
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายหมาดหาด เด็นบาเส
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสุไลหมาน อุปมา
นายมานพ  กูลดี นายธีระ  หยังหลัง นายสมพร จงจิตร นายทวีทรัพย์ สิทธิมนต์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายมานพ กูลดี
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายธีระ หยังหลัง
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมพร จงจิตร
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายทวีทรัพย์ สิทธิมนต์
นายตอเหลบ นุกูล นายสมาน ตาวัน นายส้าแหล้ สุกใส นายอุดม สิทธิมนต์
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายตอเหลบ นุกูล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสมาน ตาวัน
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายส้าแหล้ สุกใส
ประสานงานทั่วไป
นายอุดม สิทธิมนต์

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th