สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 39
มัสยิดบ้านคลองไคร
ที่ตั้ง หมู่ที่: 10  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81170  เบอร์โทรฯ: 0872648884
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ประวัติมัสยิดบ้านคลองไคร
              มัสยิดบ้านคลองไครเริ่มสร้างหลังแรกเมื่อประมาณปี 2485 โดยมีนาย ก้าย่า  หว้าหาบ  เป็นอีหม่ำคนแรกต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ประชากรในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นได้ย้ายสถานที่จากมัสยิดหลังแรกมาสร้างในที่ปัจจุบันโดยนายหลอย  เล็กกอได้บริจาคที่จำนวน 1 งาน 77 ตารางวา โดยมีนายหมาดเหยด  หญ้าปรังเป็นอิหม่ามคนที่  2  ต่อมาในปี 2522  นายปรีชา  คิดรอบ เป็นอิหม่าม คนที่  3   ต่อมาในปี  2527  นายก้อหมาด  ศักดาพลเดชเป็นอิหม่ามคนที่  4 นายหมาดโหรบ  อุดี เป็นอิหม่ามคนที่  5  ตั้งแต่ 2527 จนถึงปี  พ.ศ. 2542 ต่อมาในปี 2543  นายวิรัช  กาดำ เป็นอิหม่ามจนถึงปัจจุบัน 
          มัสยิดมีที่ดิน 4  แปลงที่   1  บริจาคโดยนายหลอย  เล็กกอ          เนื้อที่  1 งาน 77 ตารางวา         
                              แปลงที่     2   ซื้อจากนายโหยบ  เล็กกอ            เนื้อที่  1 ไร่ 1งาน 82 ตารางวา           
                              แปลงที่     3   ซื้อจากนางละมัย  เล็กกอ             เนื้อที่  2 งาน 82 ตารางวา             
                              แปลงที่     4   บริจาคโดยนายสมบูรณ์  หญ้าปรัง   เนื้อที่  3 ไร่

บ้านคลองไคร
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายอาสา  สูทอก นายวิรัช กาดำ นายสัมพันธ์  ผลเงาะ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายอาสา สูทอก นายวิรัช กาดำ นายสัมพันธ์ ผลเงาะ
เบอร์โทรศัพท์: 0833953319 เบอร์โทรศัพท์: 0869439915 เบอร์โทรศัพท์: 0808817915
นายพีรวัส  บรรดา นายเกษม จงรักษ์ นายวาลีม เสนาชาติ นายอนุชิต คิดรอบ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายพีรวัส บรรดา
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายเกษม จงรักษ์
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายวาลีม เสนาชาติ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายอนุชิต คิดรอบ
นายยา  จงรักษ์ นายสมัน  หญ้าปรัง นายไพฑูรย์ หมินหมัน นายร่อหมาน สูทอก
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายยา จงรักษ์
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสมัน หญ้าปรัง
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายไพฑูรย์ หมินหมัน
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายร่อหมาน สูทอก
นายสะมะแอ จำนงลักษณ์ นายสำรวม  ผลเงาะ นายแสนน สูทอก นายก้อสน เพชรกลาย
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสะมะแอ จำนงลักษณ์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสำรวม ผลเงาะ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายแสนน สูทอก
ประสานงานทั่วไป
นายก้อสน เพชรกลาย

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th