สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 43
มัสยิดบ้านท่ามะพร้าว
ที่ตั้ง หมู่ที่: 9  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81170  เบอร์โทรฯ: 0812704521
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
     ประวัติความเป็นมาของบ้านท่ามะพร้าว(เดิมชื่อว่าบ้านนา)ตั้งอยู่หมู่ที่12 ต.คลองพน เริ่มแรกใด้จัดสร้างมัสยิดหลังแรก ณ สถานที่ทางทิศตะวันออกของกุโบรร์ปัจุบันซึ่งเป็นที่ดินของนายโต๊ะทม ห้าหาบเป็นอีหม่ามผู้นำศาสนา คนแรก ต่อมาเมื่อนายหมาดส๊ะ หมั่นมา ใด้เสียชีวิตลงชาวบ้านใด้เเต่งตั้ง นายหมาดหลี ลูกหวายเป้นอีหม่าม  ้คนที่2เมื่อถึงตอนนั้นใด ใด้ย้ายมัสยิดไปตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินของนาย ยาเสบ หญ้าปรัง ซึ่งเป็นหลัง2และเมื่อนั้นทางหมู่บ้านก็ใด้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บ้านท่ามะพร้าว หมู่9 ต คลองพน อยู่มาใด้ประมาณ10ปี อีหม่าม หมาดหลี ลูกหวาย ก็ใด้เสียชีวิตลง ต่อมาก็ใด้ย้ายมัสยิดอีกครั้งไปต้้งอยุอยู่บนทิศเหนือของบ้านนายสมหมาย ลูกหยี ตอนนั้นเป็นมัสยิดหลังที่3วึ่งเป็นที่ดินของนางเขียด หมั่นมา   และชาวบ้านก็ใด้แต่งตั้งนายแป๊ะ จงรักษ์ เป็นอีหม่ามคนที่3 และอีกประมาณ 6ปี หลังจากนั้นใด้ย้ายมัสยิด ไปตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจุบัน เป็นมัสยิดหลังที่4 ซึ่งเป็นที่ดินของนาย บัน ลูกบัว และเป็นเวลาประมาณ9ปี อีหม่าม แป๊ะ จงรักษ์ ใด้ชราลง และใด้ททำการแต่งตั้ง   นาย ยาเสบ หญ้าปรัง เป็นอีหม่ามคนที่4 หลังจาที่นายยาเสบ หญ้าปรังใด้ชราภาพลงชาวบ้านก็ใด้คัดเลือก้ให้นายหนาบ ใบลาภ เป็นอีหม่ามคนที่5 และหลังจากนั้นประมาณ 20ปี อีหม่ามหนาบ ใบลาภ มีปัญหาด้านสุขภาพในขณะนั้นก็มีการสร้างมัสยิดหลังใหม่ซึ่งเป็นที่ดินของนาย บัน ลูกบัว เป็นผู้อุทิศที่ดินดังกล่าว ขอ พระองค์อัลลอฮุ(ซฺบฺ)ให้คุณงามความดีแก นาย บัน ลูกบัวนายเขียดหมั่นมาและผู้อุทิศเส้นทางเข้ามัสยิด ตลอดผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมทุกๆๆท่าน จากนั้นชาวบ้านท่ามะพร้าว ใด้ร่วมมือกันสร้างมัสยิด หลังใหม่ขึ้น โดยมีครู สันติ งามทรัพย์ เป็นแม่ทัพในการสร้าง ขอพระองค์อัลลอฮุทรงประทานความดีงามแก่ท่านและเครือญาติท่านด้วย อามีน และหลัง จากนั้นอีหม่าม หนาบ ใบลาภใด้สิ้นชีวิต ชาวบ้านใด้คัดเลือกนายอาแซม เย็บปัก เป็นอีหม่ามคนที่6 และเป็นอีหม่ามมาจนถึงปัจุบัน    (เล่าโดยนายทองแดง โรจพัฒนสุข )                                                         
บ้านท่ามะพร้าว
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายอมร เย็บปัก นายฮาแซม เย็บปัก นายบรรยง สั่นสะท้าน
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายอมร เย็บปัก นายฮาแซม เย็บปัก นายบรรยง สั่นสะท้าน
เบอร์โทรศัพท์: 0844411870 เบอร์โทรศัพท์: 0817778715 เบอร์โทรศัพท์: 0814822523
นายกมล   แออ้อย นายแชะ ทานมาศ นายบุสมาน หญ้าปรัง นายเอกพงษ์ หญ้าปรัง
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายกมล แออ้อย
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายแชะ ทานมาศ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายบุสมาน หญ้าปรัง
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายเอกพงษ์ หญ้าปรัง
นายสมพร สั่นสะท้าน นายวาสนา หลานเด็น นายแชะ ทานมาศ นายสมบัติ หลานเด็น
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสมพร สั่นสะท้าน
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายวาสนา หลานเด็น
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายแชะ ทานมาศ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายสมบัติ หลานเด็น
นายสมบูรณ์  เชื่องยาง นายพรชัย หาญกล้า นายชาตรี  สั่นสะท้าน นายประสาน บ่อม่วง
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสมบูรณ์ เชื่องยาง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายพรชัย หาญกล้า
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายชาตรี สั่นสะท้าน
ประสานงานทั่วไป
นายประสาน บ่อม่วง

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th