สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 53
มัสยิดบ้านคลองเขม้า
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองเขม้า  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 0872787163
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของมัสยิดบ้านคลองเขม้า (มัสยิดอุ้มมุ้ลกุรอ)
มัสยิดบ้านคลองเขม้า ตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ที่ 4  ต.คลองเขม้า  อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่
หมายเลขทะเบียน 53 คลองเขม้า  เมื่อก่อนเป็นที่ดินของนายโต๊ะบ่าวเหี่ยว   และ นางเสี้ยะ  ต่อมาได้วากัฟที่ดินเพื่อสร้างมัสยิด  ชาวบ้านในมูเก็มจึงร่วมมือกันสร้างมัสยิด  ซึ่งในสมัย
ก่อนจะใช้ไม้เป็นวัสดุในการสร้าง   ลักษณะของมัสยิดเป็นเรือนไม้ จะยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ  1  เมตร   มีใต้ถุ่น  เมื่อสร้างเสร็จได้ขอจดทะเบียนเป็นมัสยิด ในวันที่  22  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2493 ณ  ศาลากลางจังหวัดกระบี่  โดยมีคณะกรรมการมัสยิด ดังต่อไปนี้

1.นายหะยีหล้า    พยายาม      ดำรงตำแหน่งเป็น      อีหม่าม
2.นายหะยีสอีด    สารภี          ดำรงตำแหน่งเป็น      คอเต็บ
3.นายหยู่โส้         กาหลง        ดำรงตำแหน่งเป็น      บิหลั่น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511  ท่านโต๊ครู   อิบรอเหม    พยายาม   ท่านได้สร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นมาแทนมัสยิดหลังเก่า  ลักษณะของมัสยิดจะเป็นอาคารพื้นปูน   และมีความกว้างกว่ามัสยิดหลังเก่า  เพื่อรองรับคนในมูเก็มที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ใช้เวลาในการสร้างประมาณ
 1 ปี และได้ตั้งชื่อเป็นภาษาอาหรับว่า มัสยิดอุ้มมุ้ลกุรอ  โดยท่านโต๊ะครู อิบรอเหม เป็นคนตั้งชื่อมัสยิด ซึ่งในตอนนั้นท่านเป็นดำรงตำแหน่งเป็นอีหม่ามมัสยิดในรุ่นถัดมา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554  นายส้าหมาน   สามารถ  ได้วากัฟที่ดินให้อีก ประมาณ 44  ตารางวา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมัสยิด มีพื้นที่กว้าง  4  เมตร ยาว 35 เมตร และโอนที่
ดินให้เป็นของมัสยิด  เมื่อวันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2554   ทางมัสยิดจึงได้ตกแต่งจัดเตรียมพื้นที่ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าต่อไป รวมพื้นที่มัสยิดทั้งหมดปัจจุบันประมาณ  1 ไร่  2 งาน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ทางมัสยิดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายหล้า   กุลดี                              อีหม่าม
2.นายวิโรจน์   กุลดี                           คอเต็บ
3.นายมานิตย์   พยายม                      บิหลั่น
4.นายประจักษ์  จีนกลับ                      กรรมการ
5.นายบือรอเฮง   สะอิ                        กรรมการ
6.นายหมัน   โกบสะอาด                     กรรมการ
7.นายก้าบูล   จีนกลับ                        กรรมการ
8.นายวิโรจน์   กุลดี                           กรรมการ
9.นายเหลบ   สาระภี                          กรรมการ
10.นายมูหำหมัด   เถาว์กลอย              กรรมการ
11.นายรุ่งโรจน์   ตั้งหมั่น                    กรรมการ
12.นายสุไหลหมาน  สมุทร                  กรรมการ
13.นายหว้าหาบ   ชาติไทย                  กรรมการ
14.นายอิดาริส   เถาว์กลอย                  กรรมการ
15.นายสมบรูณ์   กุลดี                         กรรมการและเลขานุการ

โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่  ณ วันที่ 3  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556

จำนวนสัปปุรุษของมัสยิด
   - ทั้งหมดมี                           ครัวเรือน
   - ผู้ชาย                                 คน
   - ผู้หญิง                               คน


การจัดการเรียนการสอนของมัสยิด
- การสอนกีตาบและอัลกรุอานในภาคกลางคืน ( สำหรับผู้ใหญ่ ) 
  วันจันทร์     สอนโดย อ.ดลหล้า   พยายาม
  วันอังคาร    สอนโดย อ.เฟาซี      ยะนาย
  วันพุธ         สอนโดย อ.อิบรอเฮง   สะอิ
  วันพฤหัสบดี  อ่านซูเราะฮ์ ยาซีน ร่วมกันเพื่อทำพิธีอัรวะฮ์
  วันศุกร์        สอนโดย อ.พิทักษ์   เจะลาหวัง
  วันเสาร์       สอนโดย อ.สูอีบ    เถาว์กลอย
  วันอาทิตย์   สอนโดย อ.วิโรจน์   กุลดี

- การสอนหนังสือภาคฟัรดูอีน ( สำหรับเยาวชน )
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ทุก ๆ สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนครูและนักเรียน ดังนี้
     -  ครูทั้งหมด 6 คน    ครูผู้ชาย  4  คน และ ครูผู้หญิง  2  คน 
     -  นักเรียนทั้งหมด  120  คน
แบ่งระดับการเรียนการสอนเป็น 2 ช่วงชั้น คือ 
     -  ป.1 - ป.3  ( ช่วงชั้นต้น )
     -  ป.4 - ป.6  ( ช่วงชั้นกลาง )

- การสอนอัลกรุอานภาคกลางคืน ( สำหรับเยาวชน )
วันจันทร์  - วันศุกร์ ทุก ๆ สัปดาห์ ซึ่งมีครูและนักเรียน
     -  ครูทั้งหมด 4 คน    ครูผู้ชาย  3  คน และ ครูผู้หญิง  1  คน 
     -  นักเรียนทั้งหมด  100  คน

นอกจากนี้ยังมีบาลาเซาะฮ์ที่สอนกีตาบและอัลกรุอาน ซึ่งอยู่ในมูเก็มของมัสยิดอีก 3 สถานที่ คือ
   1.บาลาเซาะฮ์ บ้านหัวนอน
   2.บาลาเซาะฮ์ บ้านนาตก
   3.บาลาเซาะฮ์ ฮาฟีเซาะฮ์ ซึ่งเป็นสถานที่ จัดการเรียนการสอนที่พึ่งสร้างขึ้นใหม่

   ปัจจุบันคณะกรรมการมัสยิดบ้านคลองเขม้า  เห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อคนในมูเก็มเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเยาวชนของมัสยิด    จึงมีความต้องการจะสร้างอาคารเรียนให้แก่นักเรียนฟัรดูอีน     เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณ.......................................บาท จึงอยากขอความกรุณา จากผู้มีจิตศรัธทาบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนให้แก่เยาวชนของมัสยิดต่อไป   วาบิ้ลลาฮิตเตาฟิกฮ์ วัลฮีดายะห์ อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุ้ลลอฮ์ ฮีวาบารอกาตุฮ์...*** (หมายเหตุ  กรุณาช่วยเพิ่มข้อความ หรือตัดข้อความ ให้สมบรูณ์ อีกครั้ง ) ***
บ้านคลองเขม้า
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายหล้า กุลดี นายมานิตย์  พยายาม
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายหล้า กุลดี นายมานิตย์ พยายาม
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายวิโรจน์  กุลดี
เลขานุการ คณะกรรมการ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายวิโรจน์ กุลดี
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายก้าบูล  จีนกลับ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายเหลบ สาระภี
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายก้าบูล จีนกลับ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายหว้าหาบ  ชาติไทย
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายอิดาริส เถาว์กลอย
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ประสานงานทั่วไป
นายหว้าหาบ ชาติไทย

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th