สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 55
มัสยิดเกาะนกคอม
ที่ตั้ง หมู่ที่: 6  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: เกาะศรีบอยา  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์:   เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
เกาะนกคอม
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายศิลา ตาวัน นายดนกาก กำปา นายฉา หมันเหยบ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายศิลา ตาวัน นายดนกาก กำปา นายฉา หมันเหยบ
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายวิโชติ กุลมาตย์ นายไสว แหลมเกาะ นายมนัส กุลมาตย์ นายอานนท์ บ่อหนา
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายวิโชติ กุลมาตย์
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายไสว แหลมเกาะ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายมนัส กุลมาตย์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายอานนท์ บ่อหนา
นายอ้าหมาด กุลพ่อ นายนิยม หลีจิ นายก้อเฉด ช่างเรือ นายมานิตย์ ตาวัน
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายอ้าหมาด กุลพ่อ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายนิยม หลีจิ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายก้อเฉด ช่างเรือ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายมานิตย์ ตาวัน
นายย่าหรน เด็นบาเส นายเกษม ตาวัน นายอดุลย์ กำปา นายดนก้าหรีม ตะกิมจิ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายย่าหรน เด็นบาเส
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายเกษม ตาวัน
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอดุลย์ กำปา
ประสานงานทั่วไป
นายดนก้าหรีม ตะกิมจิ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th