สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 59
มัสยิดบ้านโละดูหยง
ที่ตั้ง หมู่ที่: 5  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 0801461147
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
มัสยิดบ้านโละดูหยงได้จัดตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2450 โดยอิหม่ามคนแรกคือนายเจ๊ะ วะเจดีย์ โดยได้รับการบริจาคที่ทำในทุ่งนาของนายสีถุ่ย สูงใหญ่ และได้ย้ายไปตั้งบนสวนยางนายมุ่ย ก๊กใหญ่ ซี่งเป็นพ่อของนายฮารูน ก๊กใหญ่ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่ ณ ปัจจุบัน โดยได้รับบริจาคโดยนายโสบ วะเจดีย์
บ้านโละดูหยง
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายฉิม ทับทอง นายนิ กสิคุณ นายสุรสิทธิ์ ขาวเชื้อ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายฉิม ทับทอง นายนิ กสิคุณ นายสุรสิทธิ์ ขาวเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์: 0898739637 เบอร์โทรศัพท์: 0862769518 เบอร์โทรศัพท์: 0857964577
นายฉิม ทับทอง นายสุรสิทธิ์ ขาวเชื้อ นายสุรสิทธิ์ ขาวเชื้อ นายฉิม ทับทอง
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายฉิม ทับทอง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสุรสิทธิ์ ขาวเชื้อ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสุรสิทธิ์ ขาวเชื้อ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายฉิม ทับทอง
นายอภิชาติ กสิคุณ นายสมมาตร ก๊กใหญ่ นายยุทธนา ก๊กใหญ่
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายธีรวุธ ก๊กใหญ่
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายอภิชาติ กสิคุณ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมมาตร ก๊กใหญ่
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายยุทธนา ก๊กใหญ่
นายดำรงค์ หวังผล นายฉิม ทับทอง นายดลกอนี โสมอะ นายฮารูน ก๊กใหญ่
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายดำรงค์ หวังผล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายฉิม ทับทอง
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายดลกอนี โสมอะ
ประสานงานทั่วไป
นายฮารูน ก๊กใหญ่

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th