สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 63
มัสยิดบ้านคลองโขง
ที่ตั้ง หมู่ที่: 2  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 0899783635
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
มัสยิดบ้านคลองโขง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  โดยนายต๊าบ  ขาวเชื้อ  ได้อุทิศที่ดินเนื้อที่ประมาณ 1  ไร่  เพื่อจัดสร้างมัสยิด เมื่อปี พ.ศ. 2400  
         
     
บ้านคลองโขง
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสมศักดิ์  ขาวเชื้อ นายดลหล้ะ  ทิ้งอีด นายหาด   ขาวเชื้อ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสมศักดิ์ ขาวเชื้อ นายดลหล้ะ ทิ้งอีด นายหาด ขาวเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 0869451976 เบอร์โทรศัพท์: 0869516909
นัฐนันต์ หลี้หมุน สมศักดิ์  ขาวเชื้อ ม่าสอด  ขาวเชื้อ หาด   ขาวเชื้อ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นัฐนันต์ หลี้หมุน
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
สมศักดิ์ ขาวเชื้อ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ม่าสอด ขาวเชื้อ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
หาด ขาวเชื้อ
หมาดเล้ะ  กสิคุณ อุสแมน  ทิ้งอีด สมาด   บุตรน้อย โสภณ ขาวเชื้อ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หมาดเล้ะ กสิคุณ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
อุสแมน ทิ้งอีด
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาด บุตรน้อย
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
โสภณ ขาวเชื้อ
กอเดช   ปราบปราม อภินันทร์  เล่าสุวรรณ ดลหล๊ะ  มัจฉา กอดาษ   กสิคุณ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
กอเดช ปราบปราม
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
อภินันทร์ เล่าสุวรรณ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ดลหล๊ะ มัจฉา
ประสานงานทั่วไป
กอดาษ กสิคุณ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th