สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 64
มัสยิดบ้านควนต่อ
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองเขม้า  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
บ้านควนต่อ
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายดล สามารถกิจ นายหน้าอีน ขาวแดง นายบ่าวเหยบ  เหมาะกิจ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายดล สามารถกิจ นายหน้าอีน ขาวแดง นายบ่าวเหยบ เหมาะกิจ
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายหวัน แขวงหลี นายสนิท มามาตย์ นายหยาดย่า สุขใส นายส้าหมาด หม้อน้ำร้อน
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายหวัน แขวงหลี
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสนิท มามาตย์
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายหยาดย่า สุขใส
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายส้าหมาด หม้อน้ำร้อน
นายบ่าว รอดเกิด นายไสว กาหลง นายเศวตฉัตร  ผิวดี นายก้าหมาด มารยา
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายบ่าว รอดเกิด
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายไสว กาหลง
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเศวตฉัตร ผิวดี
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายก้าหมาด มารยา
นายก้าอับ ขาวแดง นายเฉลิม ไร่ใหญ่ นายร้าหยาบ ช่างเชาว์ นายบูเหล็บ มาตรทอง
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายก้าอับ ขาวแดง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายเฉลิม ไร่ใหญ่
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายร้าหยาบ ช่างเชาว์
ประสานงานทั่วไป
นายบูเหล็บ มาตรทอง

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th