สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 65
มัสยิดบ้านหนองหลุมพอ
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองหิน  อำเภอ: อ่าวลึก  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81110  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
บ้านหนองหลุมพอ
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายก้อหาด  ถวายเชื้อ นายมุกตาร์ สายวารี นายเหยด ถวายเชื่อ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายก้อหาด ถวายเชื้อ นายมุกตาร์ สายวารี นายเหยด ถวายเชื่อ
เบอร์โทรศัพท์: 0878839809 เบอร์โทรศัพท์: 0836424423 เบอร์โทรศัพท์: 0843596674
นายอภิสิทธิ์ บุตรเหล่ นายอุดร ดาราไก นายฮาโหรน เกบุตร นายชากิร นายาว
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายอภิสิทธิ์ บุตรเหล่
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายอุดร ดาราไก
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายฮาโหรน เกบุตร
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายชากิร นายาว
นายสมจิตร บ้านนบ นายเส็น มาเติม นายวรเชษฐ์ บ้านนบ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสมจิตร บ้านนบ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายเส็น มาเติม
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายวรเชษฐ์ บ้านนบ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายวงศกร ใสยิด
นายศิริชัย ประมวลการ นายอัาหลี สายวารี นายกรุณา อิดสัน
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายศิริชัย ประมวลการ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสมเดช โบบทอง
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอัาหลี สายวารี
ประสานงานทั่วไป
นายกรุณา อิดสัน

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th