สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 68
มัสยิดบ้านคลองแรด
ที่ตั้ง หมู่ที่: 7  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองขนาน  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 081-788738
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
มัสยิดบ้านคลองแรดได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2494 บนเนื้อที่ประมาณ 2 งานเศษ ต่อมาเมื่อมีสัปบุรุษเพิ่มมากขึ้นประชาชนก็ได้ขอจดทะเบียน เมื่อปี พ.ศ 2496
โดยนายมูสา   ชลธี เป็นอีม่าม นายด้อแอ้   รอบคอบ เป็นคอเตบ  นายมูสา  ดีบุุตร เป็นบิลาล และได้สร้างอาคารมัสยิดเป็นอาคารไม้
กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร บนเนื้อที่ประมาณ 1 งาน 80  ตรางวา 
          เมื่อปี พ.ศ.2503 ได้ขยายอาคารมัสยิดด้าน เพื่อรองรับสัปบุรุษที่เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง คอเตบจากนายด้อแอ้   รอบคอบ มาเป็น นายเส็น    รอบคอบ และตำแหน่งบิลาลจากนายมูสา   ดีบุตร
มาเป็นนายหยัน     ชลธี
          เมื่อพ.ศ.2515  นายหยัน    ชลธี ขึ้นมาดำรงตำแหน่งอีม่ามแทนนายมูส่า  ชลธี และ นายโหยบ  เด็นบาเส เป็นบิลาลแทน
และได้บูรณะขยายมัสยิดเป็นอาคารคอนกรีด
ชั้นเดียว
          เมื่อปี พ.ศ.2529 นายหยัน  ชลธี  ได้ลาออกและให้ นายสุไลหมาน   รอบคอบ และต่อมานายหน่อ   รอบคอบ  และ นายหีม   ชลธี ซึ่งเป็นผู้ใหญในสมัยนั้น ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเนื่อประมาณ 1 ไร่ 2 งาน  หลังจากนั้นมาเมื่อปี พ.ศ.2556 นายสุไหลหมาน  รอบคอบ ได้ลาออกจากตำแหน่งโดยให้ นายนิวัฒน์    มาศโอสถ  ขึ้นมารับตำแหน่ง อีม่ามแทน
พร้อมแต่งตั้งให้นายดำรง   บุญเพิ่ม เป็นคอเตบแทน  หลังจากนั้นได้มีการประชุมสัปบุรุษ เพื่อที่จะทำการก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ และใด้มีมติประชุมสัปบุรุษเมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2557 ให้ดำเนินการก่อสร้างได้เลย

           มัสยิดบ้านคลองแรดมีรายได้จากสวนปาล์ม,รายได้เงินบริจาควันศุกร์ ,และเก็บรายเดือนจากสัปบุรุษ รวมเดือนละประมาณ 20,000กว่าบาทต่อเดือน
บ้านคลองแรด
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายดำรง  บุญเพิ่ม นายนิวัฒน์  มาศโอสถ นายสาบู เด็นบาเส
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายดำรง บุญเพิ่ม นายนิวัฒน์ มาศโอสถ นายสาบู เด็นบาเส
เบอร์โทรศัพท์: 0817887381 เบอร์โทรศัพท์: 0848472399 เบอร์โทรศัพท์: 
นายไวยวุฒิ  ชลธ๊ นายหมาดหนาบ รอบคอบ นายสุไหลหมาน  ตาวัน นายย่าริด  อ้นบุตร
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายไวยวุฒิ ชลธ๊
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายหมาดหนาบ รอบคอบ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสุไหลหมาน ตาวัน
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายย่าริด อ้นบุตร
นายอูหมาด  รอบคอบ นายดนหาก  อายุยืน นายสายัณห์  ชลธี
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายอรุน ดีบุตร
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายอูหมาด รอบคอบ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายดนหาก อายุยืน
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายสายัณห์ ชลธี
นายเหรบ   ชลธี นายเพิ่ม  ชลธี นายอับดลเหล๊าะ  รอบคอบ นายเดช   ลำพล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายเหรบ ชลธี
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายเพิ่ม ชลธี
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอับดลเหล๊าะ รอบคอบ
ประสานงานทั่วไป
นายเดช ลำพล

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th