สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 28
มัสยิดบ้านนบใหม่
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองหิน  อำเภอ: อ่าวลึก  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81110  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
บ้านนบใหม่
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายวินัย วาหะรักษ์ นายหมาด มาเติม
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายวินัย วาหะรักษ์ นายหมาด มาเติม
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายวิโรจน์ กิจเหล็ก นายเรวัฒน์ กิจเหล็ก นายไหยูน บ้านนบ นายยูโสบ ดาราโชค
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายวิโรจน์ กิจเหล็ก
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายเรวัฒน์ กิจเหล็ก
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายไหยูน บ้านนบ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายยูโสบ ดาราโชค
นายด้าโหด บ้านนบ นายประสาท หาสัตว์ นายทรงศักดิ์ หนูกุล นายจารุวิทย์ บ้านนบ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายด้าโหด บ้านนบ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายประสาท หาสัตว์
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายทรงศักดิ์ หนูกุล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายจารุวิทย์ บ้านนบ
นายตอฮา ดาราภัย นายสมาน ศุภพรพงษ์ นายหร่อหมาน สิทธิมล นายม่าอีน สายเส็น
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายตอฮา ดาราภัย
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสมาน ศุภพรพงษ์
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายหร่อหมาน สิทธิมล
ประสานงานทั่วไป
นายม่าอีน สายเส็น

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th