สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 30
มัสยิดบ้านในยวน
ที่ตั้ง หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย: เพชรเกษม  ตำบล: อ่าวลึกเหนือ  อำเภอ: อ่าวลึก  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81110  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
บ้านในยวน
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายอำนวย บุตรหลำ นายห้าเฉม บุตรเต้ นายสมมาตย์ บุตรเติบ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายอำนวย บุตรหลำ นายห้าเฉม บุตรเต้ นายสมมาตย์ บุตรเติบ
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายสมคิด บุตรเติบ นายด้าหนาน มีล่าม นายหร้อหมาน ราชนิยม นายมูฮำหมัด นิยมเดชา
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายสมคิด บุตรเติบ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายด้าหนาน มีล่าม
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายหร้อหมาน ราชนิยม
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายมูฮำหมัด นิยมเดชา
นายห้าเหรด บุตรเติบ นายด้าโห๊ะ คชาวุธ นายหร้อฟีอี บุตรหลำ นายสุชาติ โต๊ะยะเล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายห้าเหรด บุตรเติบ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายด้าโห๊ะ คชาวุธ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายหร้อฟีอี บุตรหลำ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายสุชาติ โต๊ะยะเล
นายหมีด บุตรเติบ นายประสาท จันเจือ นายกิบลี ศรีสะอาด นายยะโกบ โต๊ะยะเล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายหมีด บุตรเติบ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายประสาท จันเจือ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายกิบลี ศรีสะอาด
ประสานงานทั่วไป
นายยะโกบ โต๊ะยะเล

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th