สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 85
มัสยิดบ้านพรุเพ็ง
ที่ตั้ง หมู่ที่: 6  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: เหนือคลอง  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
                                                                     ทะเบียนมัสยิด
         ที่ทำการที่ทำการจดทะเบียน                                                     ศาลากลางจังหวัดกระบี่
         เลขที่หมายทะเบียน                                                                ๘๕ (บ้านพรุเพ็ง)
        ที่ตั้งของมัสยิด                                                                       หมู่ที่๖ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
                                                                ผู้ขอจดทะเบียน
                                                ชื่อ                                        ที่อยู่                                   หมายเหตุ 
       ๑.อีหม่าน                 นายว่าเหต  มูลกูล                           บ้านเลขที่ ๙๖  หมู่ที่๖
                                                                                   ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง
                                                                                   จ.กระบี่
       ๒.คอเต็บ                 นายด้าหนี  ระวังงาน                         บ้านเลขที่ ๓  หมู่ที่๖ 
                                                                                    ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง
                                                                                    จ.กระบี่
       ๓บิหลั่น                   นายสุทิน  หง้าฝา                             บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่๖
                                                                                    ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง
                                                                                    จ.กระบี่
 วัน เดือน ปี ที่รับจดทะเบียน ๒๙ เมษายน ๒๕๐๙

 ครั้งที่๑ วันที่๑๙ เดือน พฤษภาคม ๒๕๑๒
           ๑.นาย สัน มาศชาย เป็นคอเต็บแทนนาย ด้าหนี ระวังงาน
           ๒.อีหม่านและบิหลั่นเป็นไปตามเดิม
              (ม.อ.ต. ลง ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๔)
                                                                ประสิทธิ์ หอมชื่น เจ้าหน้าที่
 ครั้งที่๒ วันที่ ๒๘ เดือน กรกฏาคม ๒๕๐๙
            ๑.นาย สัน มาศชาย เป็น อีหม่าน
            ๒.นาย ส้อแหละ เรือทอง เป็นคอเต็บ
            ๓.นาย สุทิน หง้าฝา เป็นบิหลั่นตามเดิม
               (ม.อ.ต. ลง ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๙)
                                                              ประสิทธิ์ หอมชื่น เจ้าหน้าที่
 ครั้งที่๓ วันที่ ๔ เดือน เมษายน ๒๕๐๙
            ๑.นาย เฉลียว มูลกูล เป็น อีหม่านแทน นาย สัน มาศชาย
            ๒.นาย สุทิน หง้าฝา เป็นคอเต็บแทน นาย ส้อแหละ เรือทอง
            ๓.นาย หมุ่ตต้าฝา เชื้อสง่า เป็นบิหลั่นแทน นาย สุทิน หง้าฝา
                (ม.อ.ต. ลง ๔ มิถุนายน ๒๕๑๗ )
                                                         ช. นกแก้ว เจ้าหน้าที่
 ครั้งที่่๔ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๑๙
            ๑. นาย สา เกกินะ เป็น อีหม่านแทน นาย เฉีลยว มูลกูล
                 (ม.อ.ต. ลง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๙ )
                                                           มนัส หมั่นแก้ว เจ้าหน้าที่่
 ครั้งที่่๕ วันที่่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
            ๑. นาย อ้าหมาด สามารถ เป็น อีหม่านแทน นาย สา เกกินะ
            ๒. นาย สุทิน หง้าฝา เป็นคอเต็บเหมือนเดิม
            ๓. นาย นก รี่่เด็น เป็นบิหลั่นแทน นาย หมุ้ตตาฝา เชื้อสง่า
                  (ม.อ.ต. ลง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ )
                                                            ประสิทธฺิ์ สริญวรรณ เจ้าหน้าที่่
 ครั้งที่่๖
            ๑.นาย สามารถ มาศโอสถ เป็นอีหม่านแทน นาย อ้าหมาด สามารถ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
            ๒.นาย สุทิน หง้าฝา เป็นคอเต็บตามเดิม
            ๓. นาย ด้าโอ๊ะ สาระภี เป็นบิหลั่นแทน นาย นก รี่่เด็น
 ครั้งที่ ๗
           ๑.นายสามารถ  มาศโอสถเป็นอิหม่านตามเดิม
           ๒.นายสาโรจ อุปมา เป็นคอเต็บแทน  นายสุทิน  หง้าฝา เมื่อวันที ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐
           ๓.นายด้าโห๊ะ สาระภี  เป็นบิหลั่นตามเดิม
                                                              นายเดช  ช่างเรือ  นายทะเบียน
บ้านพรุเพ็ง
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสาโรจ อุปมา นายสามารถ มาศโอสถ นายด้าโห๊ะ สาระภี
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสาโรจ อุปมา นายสามารถ มาศโอสถ นายด้าโห๊ะ สาระภี
เบอร์โทรศัพท์: 0612013761 เบอร์โทรศัพท์: 0899732471 เบอร์โทรศัพท์: 0872716818
นาย วาสนา ไร่ใหญ่ นาย สวาท มาศโอสถ นาย นิยม ดำหาย
เลขานุการ คณะกรรมการ
นาย วาสนา ไร่ใหญ่
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นาย สวาท มาศโอสถ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นาย นิยม ดำหาย
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นาย สวัสดิ์ ไร่ใหญ่
นาย ส่งเสริม มาศโอสถ นาย ศุภวัฒน์ สาแม นาย หร้อหมาน หมั่นสอาด นาย สุวิจิตร ไร่ใหญ่
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นาย ส่งเสริม มาศโอสถ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นาย ศุภวัฒน์ สาแม
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย หร้อหมาน หมั่นสอาด
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นาย สุวิจิตร ไร่ใหญ่
นาย หยาด อาดำ นาย ฮ้าหลีม บุญมาก นาย สุธน จงจิตร
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นาย สุวรรณ ศรีโสม
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นาย หยาด อาดำ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นาย ฮ้าหลีม บุญมาก
ประสานงานทั่วไป
นาย สุธน จงจิตร

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th