สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 86
มัสยิดบ้านเขาแก้ว
ที่ตั้ง หมู่ที่: 7  ถนน/ตรอก/ซอย:  -  ตำบล: เหนือคลอง  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 0833959352
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
     
            ผู้ขอจดทะเบียนมัสยิด

 1. อิหม่าม            นายหยีส้าบู       กาหลง             บ้านเลขที่ 91   หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 2. คอเต็บ            นายหยีส้าหม้า    พยายาม           บ้านเลขที่ 98   หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 3. บิหลั่น             นายด้าหมัน       เกนบุตร            บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

          วัน เดือน ปี ที่รับจดทะเบียน   
      
               1   กันยายน  2509
บ้านเขาแก้ว
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายดลหล้าหริ  พยายาม นายน่าเฝี้ย  กาหลง นายต้ากีม ไร่ใหญ่
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายดลหล้าหริ พยายาม นายน่าเฝี้ย กาหลง นายต้ากีม ไร่ใหญ่
เบอร์โทรศัพท์: 0878897695 เบอร์โทรศัพท์: 0833959352 เบอร์โทรศัพท์: 
นายหมาดเส็น สาระภี นายคลอลีล  ผิวดี นายห้าเฉม เกนบุตร นายด้าเร็ส หม้อน้ำร้อน
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายหมาดเส็น สาระภี
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายคลอลีล ผิวดี
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายห้าเฉม เกนบุตร
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายด้าเร็ส หม้อน้ำร้อน
นายสุรศักดิ์ คลองยวน นายยงยุทธ รอบคอบ นายศราวุธ  ไร่ใหญ่ นายไสว ชีพเจริญวงศ์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสุรศักดิ์ คลองยวน
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายยงยุทธ รอบคอบ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายศราวุธ ไร่ใหญ่
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายไสว ชีพเจริญวงศ์
นายขยัน  เหมาะกิจ นายสมเกียรติ  มาศโอสถ นายมุตตาฟา  เชื้อสง่า นายนิมิตร ยะลา
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายขยัน เหมาะกิจ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสมเกียรติ มาศโอสถ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายมุตตาฟา เชื้อสง่า
ประสานงานทั่วไป
นายนิมิตร ยะลา

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th