สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 87
มัสยิดบ้านแหลมกรวด
ที่ตั้ง หมู่ที่: 8  ถนน/ตรอก/ซอย: -  ตำบล: คลองขนาน  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
บ้านแหลมกรวด
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายหมูด ตาวัน
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายหลี น้ำใส นายหมูด ตาวัน นายหมาน น้ำใส
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 0848522322 เบอร์โทรศัพท์: 
นายหมาด  ลำพล นายอ้าหมาด  น้ำใส นายเจะหมานเชื้อทะเล นายอำนาจเชื้อทะเล
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายหมาด ลำพล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายอ้าหมาด น้ำใส
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายเจะหมานเชื้อทะเล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายอำนาจเชื้อทะเล
นายอ็ะหลีม  เชื้อทะเล นายหยาเชื้อทะเล นายอีด  แดงกุล นายกิตติ   ฝั่งขวา
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายอ็ะหลีม เชื้อทะเล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายหยาเชื้อทะเล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอีด แดงกุล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายกิตติ ฝั่งขวา
นายหว้าหาบ  อุษาวิลาวัลย์ นายหมาด   มะหยี นายสอแหละ   ชลธี นายย่าหยา   เชื้อทะเล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายหว้าหาบ อุษาวิลาวัลย์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายหมาด มะหยี
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสอแหละ ชลธี
ประสานงานทั่วไป
นายย่าหยา เชื้อทะเล

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th