สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 92
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนศาลาด่าน-สังกะอู้  ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 075684415
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ประวัติโดยย่อ 
มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2511 เวลา 09.30น 
โดยมีนายหมาดดี  หนักแน่น และนางสีด๊ะ  ก๊กใหญ่ ได้ร่วมกันอุทิศที่ดิน
จำนวน    2 ไร่ 3   งาน 3   ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลันตาใหญ่
โดยตั้งชื่อว่า “มัสยิดสามัคคีพัฒนาบ้านโล๊ะบาหรา”เป็นความพยายามของบรรพบุรุษได้ร่วมมือ 
รวมพลังก่อสร้างมัสยิดจนสำเร็จ ซึ่งบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1.นายหมาดดี หนักแน่น            2.นายเอียด หนักแน่น      
   3.นายหมาดสาด ทิ้งอีด                  4.นายแหม๊ะ วะเจดีย์
   5.นายแอ กสิคุณ                      6.นายหมาดนุ้ย ก๊กใหญ่  
   7.นายจรินทร์  ก๊กใหญ่            8.นายบ่าวนุ้ย  ก๊กใหญ่
   9.นายบาว ก๊กใหญ่                      10.นายแหม้  ก๊กใหญ่     
   11.นายหำด๊ะ  ชายพ่อ    12.นายอัน  สาหัน
  13.นายสะอาด เชี่ยวชาญ          14.นายโหยบ  ปานะ
  15.นายเสบ  หนักแน่น                  16.นายบาวยาว  ชายพ่อ
  17.นายแดง หนักแน่น                 18.นายส้อแหล๊ะ  วะเจดีย์ 

ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง เป็นหมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน และเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2514 ได้จดทะเบียนมัสยิดขึ้น ทะเบียนเลขที่ 92 ตั้งชื่อว่า “มัสยิดโหละบ้าหรา” 
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2514 
               นายแหม๊ะ  วะเจดีย์    เป็น     อีหม่าม 
               นายสอแล้  วะเจดี     เป็น     คอเต็บ 
               นายจรินทร์  ก๊กใหญ่ เป็น     บิหลั่น

ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2535
               นายส้อแหล๊ะ  วะเจดีย์   เป็น   อีหม่าม
              นายดิสพน เชาว์ช่าว       เป็น   คอเต็บ
              นายพิศาล  วะเจดีย์        เป็น   บิหลั่น

มีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2538
               นายดลวาฮับ  หมิแหม     เป็น   อีหม่าม
              นายมังโสด  สมนึก          เป็น         คอเต็บ
              นายพิศาล   วะเจดีย์          เป็น         บิหลั่น

มีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ที่ตั้งของมัสยิดจากหมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ 
เป็นหมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2541

มีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่  4 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2541
              นายมนจิตร  วะเจดีย์     เป็น   อีหม่าม
        นายมังโสด  สมนึก        เป็น   คอเต็บ
              นายพิศาล  วะเจดีย์      เป็น    บิหลั่น

มีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546
             นายส้อแหล๊ะ  วะเจดีย์                    เป็น   อีหม่าม
       นายมักโสกรี  สมนึก                      เป็น   คอเต็บ
             นายหมาดหนะ  จำเริญลาภ             เป็น   บิหลั่น

มีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2554-ปัจจุบัน
            นายส้อแหล๊ะ  วะเจดีย์        เป็น    อีหม่าม
            นายสุมิตร  ก๊กใหญ่            เป็น    คอเต็บ
            นายกมล  ปานะ              เป็น    บิหลั่น
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ได้ดำเนินการขอทะเบียนบ้าน เลขที่ ๖๗๘ หมู่ที่ ๓ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
บ้านโล๊ะบาหรา
ทำเนียบคณะกรรมการ
ฮัจยีสุมิตร ก๊กใหญ่ ฮัจยีส้อแหล๊ะ วะเจดีย์ นายกมล ปานะ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
ฮัจยีสุมิตร ก๊กใหญ่ ฮัจยีส้อแหล๊ะ วะเจดีย์ นายกมล ปานะ
เบอร์โทรศัพท์: 0853333124 เบอร์โทรศัพท์: 0653933391 เบอร์โทรศัพท์: 0810811447
นายชานนท์ หนักแน่น ฮัจยีนพดล ไบบาว ฮัจยีส้อแหล๊ะ วะเจดีย์ ฮัจยีอภิวัฒน์ บ้าเหร็ม
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายชานนท์ หนักแน่น
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ฮัจยีนพดล ไบบาว
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ฮัจยีส้อแหล๊ะ วะเจดีย์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ฮัจยีอภิวัฒน์ บ้าเหร็ม
นายก่อสอด ภักดี ฮัจยีอนันต์ ก๊กใหญ่ ฮัจยีลิ่ม ก๊กใหญ่ ฮัจยีวิวัฒน์ วะเจดีย์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายก่อสอด ภักดี
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ฮัจยีอนันต์ ก๊กใหญ่
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฮัจยีลิ่ม ก๊กใหญ่
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ฮัจยีวิวัฒน์ วะเจดีย์
นายห้าสัน เชี่ยวชาญ นายชานนท์ หนักแน่น นายสมปอง ชายพ่อ นายประกอบ โซแหลม
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายห้าสัน เชี่ยวชาญ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายชานนท์ หนักแน่น
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสมปอง ชายพ่อ
ประสานงานทั่วไป
นายประกอบ โซแหลม

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th