สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 93
มัสยิดซอลาฮุดดีน นาวง
ที่ตั้ง หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองเขม้า  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์:   เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา

เรียน  อิหม่ามประจำมัสยิด
                  
                       ขอให้ท่านให้นายทะเบียนตรวจสอบดูเว็บไซด์ด้วย
ซอลาฮุดดีน นาวง
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายหมาดเสด กูจิ นายหรีม  ผิวดี นายยูโสบ  คงโส
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายหมาดเสด กูจิ นายหรีม ผิวดี นายยูโสบ คงโส
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
เลขานุการ คณะกรรมการ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ประสานงานทั่วไป

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th