สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 96
มัสยิดอัลมูวาฮีดีน
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: อ่าวนาง  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81180  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
มัสยิดอัลมูวาฮีดีนชาวบ้านในหมู่บ้านนาตีนได้ร่วมกันสร้างขั้นเมื่อปี พ.ศ. 2470 หลังแรกสร้างด้วยไม้ใกล้บ้านนายโดบ ศรีหมุน โดยชาวบ้าน แต่งตั้งให้นายเซ๊ะ บำรุงศรี เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด

     ในปี พ.ศ. 2495 มัสยิดหลังเดิมเริ่มทรุดโทรมมากแล้วชาวบ้านจึง ร่วมกันสร้างมัสยิดใหม่ในที่ดินปัจจุบัน มัสยิดหลังที่ 2 นี้ สร้างด้วยไม้ เป็นมัสยิดหลังเล็กๆ มีเสายกสูงเป็นใต้ถุน โดย นายเซ๊ะ บำรุงศรี ยังคง ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด

     ในปี พ.ศ. 2515 ด้วยปัญหาขนาดของมัสยิดไม่พอกับจำนวนของ ชาวบ้านที่มาละหมาดในวันศุกร์ จึงได้มีการร่วมมือกันขยายมัสยิดให้ ใหญ่ขึ้น สร้างเป็นพื้นปูนซีเมนต์กั้นผนังมัสยิดด้วยไม้  นายเซ๊ะ บำรุงศรี ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด

     ในปี พ.ศ. 2536 มัสยิดหลังเดิมเริ่มทรุดโทรม ชาวบ้านจึงร่วมกัน สร้างมัสยิดหลังปัจจุบันขึ้น โดยได้รับเงินบริจาคในการสร้างมัสยิดมาจาก ประเทศคูเวต นายเซ๊ะ บำรุงศรี เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด

     ในปี พ.ศ. 2545 ด้วยสุขภาพที่ไม่อำนวยของ  นายเซ๊ะ บำรุงศรี  ชาวบ้านจึงแต่งตั้งให้ นายสนอง วังพล ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดอัลมูวาฮีดีน จนถึงปัจจุบัน

อัลมูวาฮีดีน
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายอนิรุทธ์ บำรุงศรี นายสนอง วังพล นายประสิทธิ์ เสกสรรค์
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายอนิรุทธ์ บำรุงศรี นายสนอง วังพล นายประสิทธิ์ เสกสรรค์
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
สุรีพรรณ์ ศรีหมุน นายอนิรุทธ์ บำรุงศรี สมศักดิ์ กิ่งหมัน ธวัช วังพล
เลขานุการ คณะกรรมการ
สุรีพรรณ์ ศรีหมุน
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายอนิรุทธ์ บำรุงศรี
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
สมศักดิ์ กิ่งหมัน
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ธวัช วังพล
สนิท วังพล ดล ศรีหมุน วิเชียร รักโอ่ สาคร บำรุงศรี
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
สนิท วังพล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ดล ศรีหมุน
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วิเชียร รักโอ่
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
สาคร บำรุงศรี
บ่าว วังพล นายประทีป รักโอ่ นายสนอง วังพล นายประเสริฐ สมทัด
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
บ่าว วังพล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายประทีป รักโอ่
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสนอง วังพล
ประสานงานทั่วไป
นายประเสริฐ สมทัด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th