สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 100
มัสยิดบ้านสมพรพรุกม
ที่ตั้ง หมู่ที่: 2  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 0611218795
ข้อมูลทั่วไป
บ้านสมพรพรุกม
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายนิพนธ์ กสิคุณ นายติยา การดี
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายนิพนธ์ กสิคุณ นายสอหละ หมู่มาก นายติยา การดี
เบอร์โทรศัพท์: 0611218795 เบอร์โทรศัพท์: 0896485120 เบอร์โทรศัพท์: 0857824978
นายก้าหรีม หมู่มาก นายติยา การดี นายนิพนธ์ กสิคุณ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายก้าหรีม หมู่มาก
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายติยา การดี
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสอหละ หมู่มาก
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายนิพนธ์ กสิคุณ
นายจำเริญ เกื้อชาติ นายก้าหรีม หมู่มาก นายเบน ก๊กใหญ่ นายกุศล วะเจดีย์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายจำเริญ เกื้อชาติ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายก้าหรีม หมู่มาก
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเบน ก๊กใหญ่
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายกุศล วะเจดีย์
นายสอแหละ สาวปอ นายอนุชิต หวังผล นายสิทธิชัย  ปริยาวาจา นายสมบัติ กสิคุณ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสอแหละ สาวปอ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายอนุชิต หวังผล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสิทธิชัย ปริยาวาจา
ประสานงานทั่วไป
นายสมบัติ กสิคุณ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th